งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ฮะฉั่ว
2. เด็กชายศรายุทธ    คุณการ
3. เด็กหญิงเสาวรักษ์    เหมือนกูล
1. นางสาวคมคาย    ชาญตะบะ
2. นางสาววสุกิจา    ทองแกมแก้ว
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายจันระกา    พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงสิรินทรา    กล้าขยัน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สังโพธิ์
1. นางสาวจิรนันท์    จิตจง
2. นายวิโรจน์    มั่นต่อพงษ์
6
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ฉัตรจังหรีด
2. เด็กหญิงธีราพร    สมศรี
3. เด็กชายอนุพงษ์    ยิ้มพะ
1. นางสาววิไลวรรณ    แก้วกันหา
2. นางอุดมลักษณ์    ภู่ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    อยู่เย็น
2. เด็กหญิงลดาพร    คล้ายสินธุ์
3. เด็กหญิงวารุณี    เอ่งเกียะ
1. นางสาวอารีย์รัตน์    ขุนณรงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธนากร    เสืออินทร์
2. เด็กหญิงปวีณา    จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงชนิกานต์    โสภา
1. นางสาวจันทพร    ธีรนันทน์
2. นางวิชา    แสนหาญ
5
6 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์    เทียนดำ
2. เด็กหญิงณิชา    ลงทอง
3. เด็กหญิงเมวดี    เก่งสาริกิจ
1. นางสาวสารินีย์    เกษมุติ
2. นางอารีรัตน์    ดาวดวง
4
7 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงพรรณิสา    ปานขลิบ
2. เด็กหญิงกนกพร    ธรรมสถิตย์
3. เด็กหญิงชัชฎาพร    ฉิมพลี
1. นางสาวฐาณิตา    วัฒนวิกษ์กรรม์
2. นางสายชล    วัฒนเกษกรณ์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................