งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แก้วมณ๊
2. เด็กชายศรันย์    แก้วสาริการ
3. เด็กชายพิพัฒน์พล    จบศรี
1. นางธัญญาภรณ์    ไชยศิลา
10
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    โสฬส
2. เด็กชายณัฐพล    อินทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงปาจารีย์    คุณการ
1. นางสาวคมคาย    ชาญตะบะ
2. นางสาววสุกิจา    ทองแกมแก้ว
5
3 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    คำมัญ
2. เด็กหญิงวาสนา    ตะเคียนแดง
3. เด็กหญิงกนกพร    กรึงไกร
1. นางสาววราพร    ป้อมคำ
2. นายอุทัย    บุญมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายธนพัต    กันหาชาลี
2. เด็กชายราเชนทร์    ลิลา
3. เด็กชายศักรินทร์    พะนาน
1. นางสาวจีราพร    ลิลา
2. นางสาวปิยะมาศ    แก้วเกษการณ์
9
5 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    จันทรเดช
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พูลกสิวิทย์
3. เด็กชายเบญจพล    ปานเกิด
1. นางสาวสุริฉาย    งาสิทธิ์
13
6 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายกันต์พจน์    เอี่ยมอรุณ
2. เด็กชายตรีทเศศ    อ่ำทุ่งพงศ์
3. เด็กชายศุภกฤต    ตัณฑพาทย์
1. นางปริศนา    กังวาฬ
2. นางสาววราพร    พูลศรี
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    ประสิทธิ์
2. เด็กชายภวิชช์    กาญจนดุษฎี
3. เด็กชายพัทธนันท์    อภัย
1. นางสุภาพร    แก้ววิเชียร
2. นางอารีย์    พันธุ์อ้น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ผลเอก
2. เด็กหญิงอุทุมพร    นิ่มมณี
3. เด็กหญิงนฤมล    ม่วงกันกิจ
1. นางสมพร    ชุมแพ
6
9 โรงเรียนวัดผาทั่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงภัทรชนันท์    สมัครสมาน
2. เด็กหญิงณัฐพร    คณฑา
3. เด็กหญิงผกาวรรณ    ป้อมคำ
1. นางสาวธิดา    ทับโพธิ์
8
10 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธีรภัทร    คุ้มสุด
2. เด็กหญิงปณิตา    กร่างปรีชา
3. เด็กหญิงสุชาวลี    มานะดำรงธรรม
1. นายกอบชัย    จบศรี
7
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงศศิประภา    คันหาดี
2. เด็กหญิงพสิกา    เขียวน้อย
3. เด็กหญิงสุพรรณพิกา    เพ็ชรรักษ์
1. นางสาวรัตนาวดี    อนุสรประชา
2. นางศุภษร    องค์ศิริมงคล
11
12 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงดวงกมล    ป้อมคำ
2. เด็กหญิงพรหมลิขิต    ทองสุข
3. เด็กหญิงภัทรกร    รอดตลอด
1. นางนภัสวรรณ    พันธุ์นาค
2. นายบัญชา    นาเกตุ
12
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงปัณลิตตา    พูลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ธรรมราช
3. เด็กหญิงศลิษา    หลวงทิพย์
1. นางสาวฐาณิตา    วัฒนวิกย์กรรม์
2. นางสายชล    วัฒนเกษกรณ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................