งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    ศรีกระสอน
2. เด็กชายพนมรุ้ง    สุดาทิพย์
3. เด็กหญิงฐิติมา    สพประสงค์
1. นางจิราภร    คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา    เสตานุตร์
4
2 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงปวริศา    พรรณปัญญา
2. เด็กชายวัชรชัย    ขาวจันทร์
3. เด็กชายศตายุ    อินใหญ่
1. นางสาวสมพิศ    เดชทอง
2. นางสาวสมลักษณ์    ก้อนทอง
5
3 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    ตาลวน
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    กระแหน่
3. เด็กหญิงรมิดา    ศรีจันทร์
1. นางบุศรินทร์    ตัณพาทย์
9
4 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    สิทธิชัย
2. เด็กหญิงพรหมพรรณ    พรหมจาต
3. เด็กชายณัฐภาส    ระเบ็ง
1. นายกิตติภพ    ศรีชุม
2. นางปฐมา    คัชรีรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงปภัสสร    ช่องเม่น
2. เด็กชายญาณภัทร    มธุรส
3. เด็กชายศยามล    ป้องทอง
1. นางฉวีวรรณ    อนัต์บุตร
2. นายนพดล    สามสาย
7
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายปัญญา    สาสิล
2. เด็กชายปุณญพัชญ์    มณีกระจ่างวงศ์
3. เด็กหญิงอรทัย    ส้มสุด
1. นางปรางแก้ว    คำมี
2. นางวัลลภา    วิเชียรรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สาดนอก
2. เด็กหญิงอินทิรา    เรืองศิริ
3. เด็กหญิงปณิตา    รอกระโทก
1. นางสาวทิพย์รัตน์    คุ่ยไข่
2. นางสุทธิมา    เพ็ญสุข
8
8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงบุญยานุช    วรวัฒนา
2. เด็กหญิงจันทิมา    นำพา
3. เด็กหญิงกุลสินี    สืบด้วง
1. นางสาวโศจิรัตน์    พวงถิ่น
6
9 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    แถมพยัคฆ์
2. เด็กหญิงณฐพร    เวชสำเภา
3. เด็กหญิงชวิศา    สีหาวัตน์
1. นางสาวฐาณิตา    วัฒนวิกย์กรรม์
2. นางสาวราศรี    สดุดี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................