งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    รุททองจันทร์
2. เด็กชายยุทธนากร    จีกิ๊ว
3. เด็กชายวิทวัส    โพธิ์จิตร
1. นายประสิทธิ์    สิทธิชัย
2. นายสิวะ    ฟักขาว
4
2 โรงเรียนบ้านป่าเลา หนองฉาง 1 1. เด็กชายอภินันท์    อินทโชติ
2. เด็กชายสนพล    จินดารักษ์
3. เด็กชายรัตนกร    สุวรรณภาค
1. นางสาวนุชจรีย์    เหล่านภาพร
2. นายมนูล    อนันตะบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงปภาวี    สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ    แก้วคลุ้ม
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ดีแถลง
1. นางจันทร์ธิรา    จูเปีย
2. นางสาวปานฤทัย    โกสุม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงนันทนา    ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงอริสา    เข็มเพชร
3. เด็กหญิงโยศิกา    ไชยวินิจ
1. นางสาวกัญชพร    สมบูรณ์
2. นายอำนาจ    ภู่ทอง
5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงดวงฤดี    เอี่ยมสุนทรวงศ์
2. เด็กหญิงปฑิตตา    อยู่กรุง
3. เด็กหญิงอาภัสรา    วงศ์ดี
1. นางสาวฐาณิตา    วัฒนวิกษ์กรรม์
2. นางสาวราศรี    สดุดี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................