งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายอัครภูมิ    กลิ่นศร
2. เด็กชายจิราวุฒิ    รอดจิตร์
3. เด็กชายสรวิชญ์    สิทธิวินทร์
1. นางจิราภร    คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา    เสตานุตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กชายนรบดี    ชำนินา
2. เด็กชายยงยุทธ์    นวนแดง
3. เด็กชายอนุชิต    เนตรสว่าง
1. นายพิเชษฐ์    ตราปัญญา
4
3 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    ไพรหนู
2. เด็กหญิงรัตนาวลี    จันทร์ฉาย
3. เด็กชายรเดช    เครือบุปผา
1. นางบุศรินทร์    ตัณฑพาทย์
5
4 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงวัณณิษา    จันทร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงสมิตานันท์    ประสิทธิเขตรกิจ
3. เด็กชายปิยพัทธ์    หัสแดง
1. นายทองมี    หนองคาย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรชนีวรรณ    โยธารักษ์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ดีพรม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ธรรมโชติ
3. เด็กชายมงคล    รู้อยู่
1. นางบุญตา    โกส้ม
2. นายรัฐภัทร์    สอาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านหนองอาสา บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงฑิตยา    เทียรชัย
2. เด็กหญิงกัลญาณี    โฉมศรี
3. เด็กหญิงวราภรณ์    บัวเทศ
1. นางสาวพรนภา    ทิพยัคฆ์
2. นางสาวอมรรัตน์    รัตนมนตรี
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................