งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวชิรญา    ชีคงเนียม
2. เด็กหญิงศุพัชชา    แท่งแก้ว
3. เด็กชายณัฐณิชา    พิมพ์โคตร์
1. นางจิราภร    คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา    เสตานุตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงแพรวา    พรมทอง
3. เด็กหญิงสรัญา    จันทร์ประจำ
1. นางสาววรรณา    เดชอำพร
2. นางสาวสมพิศ    เดชทอง
3 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    โสภา
2. เด็กหญิงสรัสวดี    พลเมือง
3. เด็กหญิงพัชรพร    วงษ์คลัง
1. นางสาวกนกวรรณ    พรมแปง
2. นางสาวเนตรนภา    แก่นแก้ว
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงอริสรา    ภู่ภักดี
2. เด็กหญิงสถิรดา    ธีประลา
3. เด็กหญิงณัชชาพร    ดิษฐวรรค์
1. นางสาววนิดา    รัศสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์    ปานเพ็ชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    กองทอง
2. เด็กหญิงดวงหทัย    เพียสูงเนิน
3. เด็กหญิงวันวิสา    สำราญฤทธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ    ทองอินทร์
2. นายอำนวย    ป้อมคำ
5
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงชนมน    สุพรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิศา    พันธุยี่
3. เด็กหญิงนพภัสสร    เทียมพิทักษ์
1. นางสาวพุทธธิดา    ชูศรสาย
2. นางอารีย์    พันธุ์อ้น
4
7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    น้ำพุ
2. เด็กชายธนาธิป    งามยิ่ง
3. เด็กชายธีรวุฒิ    ลำใยสถิต
1. นางสาวคุณากร    เข็มทอง
2. นางสาวแก้วตา    อู่สุวรรณ
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................