งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ลานสัก 1 1. เด็กชายพัชรพร    ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    แก้วกัณหา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ    กองแพ
1. นายสุธวัช    บูรณสมภพ
2. นางสุุวนัจ    จิระมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. นายอรรถพล    สีสัน
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา    โทอรัญ
3. เด็กหญิงอุไรพร    ลือบัวใหม่
1. นางสาวคมคาย    ชาญตะบะ
2. นางสาววสุกิจา    ทองแกมแก้ว
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกวิสรา    ทาเจือ
2. เด็กหญิงนภัสสร    ใจแสน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    เมืองมนต์
1. นางสาวจิรนันท์    จิตจง
2. นายวิโรจน์    มั่นต่อพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร    วงษ์รัก
2. เด็กหญิงศศิวิมล    เหมะ
3. เด็กหญิงสุรดา    สถิตพงษ์
1. นางจรรยา    จูเปีย
2. นายปีเพชร    คณนานนทธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................