งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายพีระศักดิ์    กังวาฬ
2. เด็กชายไผท    ธรรมรักษา
1. นางจิราภร    คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา    เสตานุตร์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กชายโชติชัชวาล    ไพรชิต
2. เด็กชายกุลชร    มรรฤผล
1. นางสุกัญญา    ปั้นพระ
2. นางสุนทรี    สีดาคำ
3 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงอรณิชา    จำปาทอง
2. เด็กชายศรัณย์    ม่วงแก้ว
1. นางสาวนวลปราง    พรมเอี้ยง
2. นายพิชิต    อินทโฉม
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กชายรชตะ    วงศ์สรร
2. เด็กชายชัยพร    การสมพิศ
1. นายนพดล    สามสาย
2. นายศักดิ์ดา    ทิพวรรณ์
4
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายฑิวากร    สุภบุตร
2. เด็กชายพัลลภ    หัสแดง
1. นางพจนารถ    สิทธิชัย
2. นายรัฐภัทร    สอาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านพุต่อ บ้านไร่ 5 1. เด็กชายณัฐภัทร    วรอินทร์
2. เด็กชายราเชนทร์    แสนคำ
1. นายมานิต    ชาญตะบะ
2. นายเซอวิส    ป้อมคำ
7 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงนฤมล    นกดี
2. เด็กชายศุภกิจ    รัศมี
1. นางสาวราศรี    สดุดี
2. นางวรณัน    จงหม่อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................