งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   8 ก.ย. 2561   9 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคารพวงชมพู ชั้น 1 ห้อง ประชุม 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคารลัดดาวัลย์ ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาตร์ 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคาร ป1ฉ. ชั้น 1 ห้อง เด็กพิการเรียนรวม 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคาร ป1ฉ. ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ภาษาอังกฤษ 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคาร ป1ฉ. ชั้น 1 ห้อง ป.1 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง โรงอาหาร ชั้น 1 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคาร ป1ฉ. ชั้น 1 ห้อง ป.2,ป.3 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคาร ป1ฉ. ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม) 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม) 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม) 8 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง อนุบาล 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง ดนตรีสากล 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ โรงอาหาร 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ โรงอาหาร 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ โรงอาหาร 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง ประชาธิปไตย 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง ประชาธิปไตย 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ หอประชุม 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ อาคารไม้ ห้อง เด็กพิเศษ 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ อาคารไม้ ห้อง ป.5 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ อาคารไม้ ห้อง ป.6 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง ม.1 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง ม.2 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
16 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง เก็บข้อสอบ o-net 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ห้อง เก็บข้อสอบ o-net 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ หอประชุม 8 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ หอประชุม 8 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ หอประชุม 8 ก.ย. 2561 09.00-16.00
4 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ห้องสมุด 8 ก.ย. 2561 09.00-16.00
5 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ ตึก สปจ. ชั้น 2 ห้อง ม.3 8 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารมะลิวัลย์ ชั้น 2 ห้อง ป.6 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น 1 ห้อง ม.1 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารมะลิวัลย์ ชั้น 2 ห้อง ป.1 - 2 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารมะลิวัลย์ ชั้น 2 ห้อง ป.3 - 4 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารมะลิวัลย์ ชั้น 2 ห้อง ป.5 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น 2 ห้อง คณิตฯ 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น 3 ห้อง วิทย์ฯ 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารมะลิวัลย์ (โรงอาหาร) ชั้น 1 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารเรืองยศ (หอประชุม) 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น 1 ห้อง ม.2 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น 1 ห้อง ม.3 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ศาลาการเปรียญวัดใหม่เจริญธรรม ชั้น ล่าง 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ศาลาการเปรียญวัดใหม่เจริญธรรม ชั้น ล่าง 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ศาลาการเปรียญวัดใหม่เจริญธรรม ชั้น ล่าง 8 ก.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องดนตรี/อาคาร กำพล วัชรพล (ชั้นล่าง) 8 ก.ย. 2561 09.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องดนตรี/อาคาร กำพล วัชรพล (ชั้นล่าง) 8 ก.ย. 2561 09.00
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องดนตรี/อาคาร กำพล วัชรพล (ชั้นล่าง) 8 ก.ย. 2561 09.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องดนตรี/อาคาร กำพล วัชรพล (ชั้นล่าง) 8 ก.ย. 2561 09.00
5 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องดนตรี/อาคาร กำพล วัชรพล (ชั้นล่าง) 8 ก.ย. 2561 09.00
6 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องดนตรี/อาคาร กำพล วัชรพล (ชั้นล่าง) 8 ก.ย. 2561 9.00
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) เวทีกลางโดม 8 ก.ย. 2561 09.00
8 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2561 13.00
9 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2561 09.00
10 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) เวทีกลางโดม 8 ก.ย. 2561 09.00
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) เวทีกลางโดม 8 ก.ย. 2561 09.00
12 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) เวทีเล็กใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ก.ย. 2561 09.00
13 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) เวทีเล็กใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ก.ย. 2561 09.00
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องสมุด 8 ก.ย. 2561 09.00
15 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องสมุด 8 ก.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมวัชรพล 8 ก.ย. 2561 09.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมวัชรพล 8 ก.ย. 2561 09.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมวัชรพล 8 ก.ย. 2561 09.00
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมวัชรพล 8 ก.ย. 2561 09.00
5 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมวัชรพล 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 8 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 8 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 8 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2561 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2561 09.00
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 อาคารมะลิวัลย์ ห้อง ป.2-3 8 ก.ย. 2561 09.00
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.6 8 ก.ย. 2561 09.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 อาคารมะลิวัลย์ ห้อง ป.1 8 ก.ย. 2561 09.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.4 8 ก.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 ICT3 8 ก.ย. 2561 09.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 ICT1 8 ก.ย. 2561 09.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 ICT4 8 ก.ย. 2561 09.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 ICT2 8 ก.ย. 2561 09.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 ICT5 8 ก.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เต็นท์ด้านหน้าโรงอาหาร 8 ก.ย. 2561 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) อาคารรัฐบำรุง ชั้น 2 8 ก.ย. 2561 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) ภายในหอประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2561 09.00
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) ภายในหอประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2561 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) อาคารรัฐบำรุง ชั้นล่าง 8 ก.ย. 2561 09.00
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) อาคารโรงรถครูมีหลังคา 8 ก.ย. 2561 09.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) อาคารโรงอาหาร 8 ก.ย. 2561 09.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) อาคารโรงอาหาร 8 ก.ย. 2561 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) ภายในหอประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นบน 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นล่าง 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]