::sp-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอนงค์ บัวจันทร์อนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เลิศพิพัฒน์สกุลวัดวังยางกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี แขงามขำบ้านป่าเซ่ากรรมการ
4. นางปริณดา ผุยน้อยบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวันดี เสาร์แดนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ์ จันทร์อำไพพงศ์วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)กรรมการ
3. นางญาณิศา คำพรมวัดคุ้งยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวิรัชดา มัชฌิมาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ทนุชนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นางสายพิน เพ็งเปลี่ยนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางปราณี หินจันทร์บ้านงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ออไอศูรย์วัดใหม่กรรมการ
3. นางตวงรัตน์ ตั้งฐานานุศักดิ์ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสมพร แก้วประสงค์วัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี สุขเงินข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วงษ์ยิ้มใยชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา วิเทศน์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายสรธัญ ทองก้อนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุพัชรินทร์ เค้าโคนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นางณัฐกาน คำชมบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
4. นางนุภาวัน สังเวียนวงษ์บ้านชำผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ถาดีบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาววริศรา ไชยชนะบ้านชำผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งรดา พดุงณธีกุลบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา วงค์ยิ้มใยอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
3. นางสุภิอร ใจวงษ์บ้านวังดินกรรมการ
4. นายธวัช สุขวิทย์วัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางลัฐิกา ผาบไชยชุมชนวัดบรมธาตุประธานกรรมการ
2. นางพรธนา มุ้งทองไทยรัฐวิทยา 5(วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี บุญยพันธ์บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางอัญชลี เมืองก้อนชุมชนเมืองปากฝางประธานกรรมการ
2. นายสุธี เอี่ยมกลั่นบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ ทาต่อยวัดดอยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางภุมรินทร์ จันทะคุนบ้านห้วยฉลองประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ สาหร่ายน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ อินทร์เทศบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูรบ้านหนองกวางประธานกรรมการ
2. นางจิตรา อาจศรีบ้านท่าสักกรรมการ
3. นางเกศรา เพ็งด้วงชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราพร กลิ่นขจรบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ ทรัพย์ศรีบ้านฟากบึงกรรมการ
3. นางกำไร ก่ำสุขชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ไชยวงศ์บ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายธนะกิจ ทิพยศบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวิมล ปามิตรบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ อินทร์ขำบ้านข่อยสูงกรรมการ
4. นางอำนวย ทองน่วมชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธนะกิจ ทิพยศบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวิมล ปามิตรบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ อินทร์ขำบ้านข่อยสูงกรรมการ
4. นางอำนวย ทองน่วมชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสุภารัตน์ อินดวงบ้านแพะประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ตาพาสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางพเยาว์ บุญแสนขันบ้านบ่อพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางกำไร กรแก้วนาอินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ จาดเอี่ยมวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ แหยมตั้งราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวหรรษา ภูมิประเทศวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวสาหร่าย เกิดสาบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน เกิดเจริญบ้านวังดินกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐนันธ์ สุวิลาวงษ์เทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
4. นางพนิดา อรุณศรีบ้านงิ้วงามกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาหร่าย เกิดสาบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นางพนิดา อรุณศรีบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นางสาวสายฝน เกิดเจริญบ้านวังดินกรรมการ
4. นางสาวนัฐฐนันธ์ สุวิลาวงษ์เทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายบรรยงค์ ภูมิอรัญโรงเรียนนานกกกกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ปันต๊ะโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
4. นางศิริกัญญา สุวรรณประภาโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายพัชรินทร์ ชำนาญโรงเรียนหนองกลายกรรมการ
3. นายโสภี เกิดผลโรงเรียนบ้านวังปรากฏกรรมการ
4. นางสุดาพร ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายธนวิทย์ พุ่มจีนโรงเรียนบ้านห้วยฉลองกรรมการ
3. นางวัชรี ศรีสุวรรณโรงเรียนร้องประดู่กรรมการ
4. นางจันทนา แก้วเปี้ยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอโนทัย สนประเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ท้าวอาศาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
6. นางดวงใจ ภู่เกาะโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอโนทัย สนประเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ท้าวอาศาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอโนทัย สนประเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ท้าวอาศาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอโนทัย สนประเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ พลอาสาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ท้าวอาศาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอกนิษฐ์ ขำวีระโรงเรียนบ้านชำสองประธานกรรมการ
2. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จินดาทาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวเมย์ แย้งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ์ ขำวีระโรงเรียนบ้านชำสองประธานกรรมการ
2. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จินดาทาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นางสาวสุฐิพร สอนอ่อนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสิงหา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางพฤษภา ปาลาศโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา แก้วเปี้ยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายสุพจน์ แก้วมูลโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
5. นางอัญชลี คันทรงโรงเรียนวัดดอยแก้วกรรมการ
6. นางดวงใจ ภู่เกาะโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
7. นางอัมรินทร์ เหม็นต้นสายโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
8. นายพัชรี ปัญชะนะโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสิงหา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางพิณนภัส ตลอดพงษ์โรงเรียนวัดวังกะพี้รองประธานกรรมการ
3. นางประเมิน คำเพ็งโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
4. นางยุพินศรี เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านงิ้มงามกรรมการ
5. นายสุมินทร์ ระโสโรงเรียนบ้านวังสะโมกรรมการ
6. นางสาวจรุงพร จินดาบุตรโรงเรียนนานกกกกรรมการ
7. นางสมคิด คงพูลโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย สิงห์โตโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนประธานกรรมการ
2. นายเอนก ดีมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายชูชาติ อ่อนอุระโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางสาวจรุงพร จินดาบุตรโรงเรียนนานกกกกรรมการ
5. นางชุรีพร ร้านกันทาโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
6. นายเสกสรร น้อยยอดโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
7. นายธนสาร เตปัญวงค์โรงเรียนบ้านนาป่าคายกรรมการ
8. นางวนิดา ทาจ๋อยโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
9. นางสาวศวิมล เหล็กสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
10. นางสาวเมย์ แย้งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี จันจัดโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มาติดต่อโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นายไผท เสือน้อยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นายกฤษฎี คงจันทร์โรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี จันจัดโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มาติดต่อโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นายไผท เสือน้อยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นายกฤษฎี คงจันทร์โรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี จันจัดโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สายกระจ่างโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
3. นางสาวบุณณตา วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นางพรรณราย รอดเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี จันจัดโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐภรณ์ กิ่งแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
3. นางสาวพายุ ใจกล้าโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นายสันต์ชัย บุญเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
5. นางนุชนารถ เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิราโรงเรียนวังกะพี้(วิเชียรนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางศรีทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฉัตรทองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางประเมิน คำเพ็งโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
5. นายธงชัย บุญธนาธรรมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสมคิด คงพูลโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิราโรงเรียนวังกะพี้(วิเชียรนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางศรีทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฉัตรทองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางประเมิน คำเพ็งโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
5. นายธงชัย บุญธนาธรรมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสมคิด คงพูลโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิราโรงเรียนวังกะพี้(วิเชียรนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางศรีทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฉัตรทองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางประเมิน คำเพ็งโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
5. นายธงชัย บุญธนาธรรมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสมคิด คงพูลโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ เทพศิริโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เย็นใจมาโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นางสาวปวีณา มั่งเรืองโรงเรียนชุนชนบ้านดงกรรมการ
5. นายธีรภัทร บุญพิมพ์โรงเรียนนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกลมพันธุ์ เพ็งปานโรงเรียนวัดห้องสูงประธานกรรมการ
2. นายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์ทับโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายพนาวุฒิ จันทร์ทองโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัณทิมา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
5. นางลัคณา เรืองศิรรักษ์โรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมคิด กอบกำโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ อุ่นใจโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
3. นางรุ้งราวรรณ เขียวพิยะโรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ อยู่บางโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แสนจันต๊ะโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย โตลำดับโรงเรียนวัดดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายพิศาล อักษรโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายวสุพล ม่วงเล็กโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
4. นายเชิดสกุล จันนวนโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ทองเปรมโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพนาวุฒิ จันทับทองโรงเรียนนาอินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา เนตรชังโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯกรรมการ
3. นางรัชฎาวรรณ ไชยทองศรีโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางนภัสนันท์ ภู่ระย้าโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
5. นางสาวณัฐนิชา คล้ายยาโรงเรียนนาอินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย เพ็ชรช้างโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราปวีณ์ ศรีสมพันธ์โรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสุนทรี สื่อสารโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นางบรินทรา เกษรโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการ
5. นางสาวศิรประภา ปณสมบัติโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละโรงเรียนราษฏร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สมศักดิ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. นางจรรยาลักษณ์ ทีกว้างโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นางอัญชลี แจ้งฉายโรงเรียนราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางสาวชนัญญา กันหลวงโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละโรงเรียนราษฏร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สมศักดิ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. นางจรรยาลักษณ์ ทีกว้างโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นางอัญชลี แจ้งฉายโรงเรียนราษฏร์อำนวยกรรมการ
5. นางสาวชนัญญา กันหลวงโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพยนต์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ ๗๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส ศรีอุ่นดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
3. นายประสูตร คล้ายกันโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภากรรมการ
4. นางฉลาด สังเวียนวงศ์โรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
5. นางวลินดา วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
6. นางอรรวณ พาทองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
7. นางสาววิมลา ดีแท้โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สวัสดีโรงเรียนบ้านดาราประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ แย้มรื่นโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
3. นางสาวภัคภร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ฑีฆากูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
5. นางสาววรรณภา วัชรพุทธโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสาววิมลา ดีแท้โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สวัสดีโรงเรียนบ้านดาราประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ แย้มรื่นโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
3. นายอภิเดช แสงแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวภัคภร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางอำภา มีเครือรอดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสาววิมลา ดีแท้โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อินหมูโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุฯกรรมการ
3. นายแสนศักดิ์ ด่านวัสด์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นายชณดล พูสายโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการ
5. นางสาวอำพร ศิริกันทาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสิริกุล รักสัจจาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิฬา ศิริกุลโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นายกิตติ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
4. นายนพดล สารีโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
5. นายจักรเพชร เส็งชาโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิรชา พันธุพัฒน์บ้านซ่านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจิตร ดำทองดีบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการ
3. นางดวงพร ฉวีชัยบ้านน้ำอ่างฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนิรชา พันธุพัฒน์บ้านซ่านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ทันนิเทศวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)กรรมการ
3. นางปราณี แจ่มใสวัดห้องสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คำลือมีบ้านชำทองประธานกรรมการ
2. นายสนิท แทนเทือกหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ร่าเริงบ้านขุนฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ คำลือมีบ้านชำทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ เรืองเดชบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสวรรค์ กองแก้วบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูรบ้านหนองกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวธนกร คงพัวะวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวธัญพร อ่องดาบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูรบ้านหนองกวางประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ หาญวัฒนาบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
3. นางสาวสุธิดา นิคมขำชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์บ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นายธนรัช บุญคุ้มอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนิฤมล ดาสีบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์บ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นายอาคม วงศ์วรรณาบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางสาวกำไลทิพย์ จูเจียมอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายวิชชา เที่ยงจันทร์บ้านไชยมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ มีผลกิจบ้านป่ากะพี้กรรมการ
3. นางสาวนฤภร รัตนสมบูรณ์วัดคลองนาพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนตรี รักนิยมบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ ก้อนคำอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
3. นางวันทนา วงษ์เดชวัดใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมนตรี รักนิยมบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา อยู่แจ่มสามัคยารามกรรมการ
3. นางสมหมาย เทพคุณนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นบ้านหัวค่ายประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ หมายแก้วบ้านคลองละมุงกรรมการ
3. นางจมาพร โตลำดับบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายบุญชู นมเนยบ้านฟากบึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ หน่อแก้วสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายคชา มุขดีวัดบ้านเกาะกรรมการ
4. นางสาวโศภิตตา จันทร์ทองบ้านหาดงิ้วกรรมการ
5. นางจินดา วงษ์พิราข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ ยะเขตต์กรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางลำเนาว์ ทองใหญ่บ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
4. นางฉายสิริ คุ้มปากพิงค์บ้านดอนโพกรรมการ
5. นางภัทรวดี เกตุเมฆบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรมอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางดารุณี นาคะพงษ์นาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนะกิจ ทิพยศบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสาวชญานิษฐ์ กาใจตรงนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรี ชูช่วยบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรมอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางบรรจง กาญจนโกมลบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี วิววะสังข์บ้านปากคลองกรรมการ
4. นางกฤษดา กำปนาทชุมชนหัวดงกรรมการ
5. นางบุปผา คำน้อยสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรมอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี วิววะสังข์บ้านปากคลองกรรมการ
3. นางบรรจง กาญจนโกมลบ้านบ่อพระกรรมการ
4. นางกฤษดา กำปนาทชุมชนบ้านดงกรรมการ
5. นางบุปผา คำน้อยสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณรบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นายสมปอง มาศรีบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นายสี อ่วมแจงบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นางดอกไม้ คำแย้มอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายพิษณุ ทองพืชบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณรบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ กิ่งพวงบ้านในเมืองกรรมการ
3. นายพิษณุ ทองพืชบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสาวทิศากร สิริคุณาลัยอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายวันทนา อู่ทรัพย์บ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณรบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นายสมปอง มาศรีบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นายสี อ่วมแจงบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นางดอกไม้ คำแย้มอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายพิษณุ ทองพืชบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณรบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐิกา พรหมอินทร์วัดทุ่งเศรษฐีกรรมการ
3. นายเทวิน ปัญญาธิวัดวังยางกรรมการ
4. นายทิพย์วรรณ นิมิศิลป์ประชาชนอุทิศกรรมการ
5. นายสมเดช ทองแดงบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณรบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นางพูลศิริ ศรีทองอ่อนพิชัยดาบหัก 1กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทองบ้านบึงพาดกรรมการ
4. นายภูมน ทองพิมพ์ชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางกนกวรรณ เจริญวงศ์อนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางรัชดา อ่อนแพงบ้านท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ทีฆาวงค์บ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการ
3. นางสมบัติ ทายิดาบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเอกวิทย์ นาคหอมวัดวังผักรุงประธานกรรมการ
2. นางกชกร ใส่แจ่มวัดอรัญญิการามกรรมการ
3. นางสมใจ สุริยวงค์บ้านไชยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แก้วเปี้ยอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นกมล กะไรวัดพระฝางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุขชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรากรณ์ วังแก้วบ้านหาดเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เกิดมั่นบ้านนายางกรรมการ
3. นางสาวอัมพร นาพันธ์นาน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางภุมรันทร์ จันทะคุณบ้านห้วยฉลองประธานกรรมการ
2. นายสมพร สุวรรณประภาบ้านป่ากะพี้กรรมการ
3. นางอัญชลี บัวสดด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศักดา แป้นไทยวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บุตรแก้วชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางโชษิตา หล่ำทุ่งอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายขวัญธิชล บุญกาวินบ้านปางวุ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช เณรรอดวัดพญาปันแดนกรรมการ
3. นางน้ำค้าง คลังกรณ์ชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกบุญแล บางจับบ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นายจรูญโรจน์ แว่นสิมประชาอุทิศกรรมการ
3. นางอุษา มณีกลัดบ้านบึงท่ายวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศักดา แป้นไทยวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสายหยุด โตรัตน์บ้านดารากรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ นุ่มโฉมอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศักดา แป้นไทยวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางวัตธนา เรืองพิทยาป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สุรสอนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล ศรีจันทร์ทับบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทองเปรมป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กลิ้งตาบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล ศรีจันทร์ทับบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214ประธานกรรมการ
2. นายสถิต จิตต์มั่นชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. นางคำมูล นวลแก้วบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอุเทน แก้วทิบ้านหาดงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อินใจหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางกรวิการ์ ไชยทิพย์ม่อนดินแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอุเทน แก้วทิบ้านหาดงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุบิน บางใจวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แสงกล้าป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อยู่สุขบ้านวังปรากฏประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อยู่ยิ่งป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายโสภณ เขียนงามบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายสายพิน พูลจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายสายพิน พูลจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายสายพิน พูลจ่างโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายอักฤทธิ์ ถนอมคุณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนกร บุญเอ็มโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ จาดแหโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นายนคเรศ เดชบุญโรงเรียนดนตรีไทยมาร์ทกรรมการ
4. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายทรัพย์ สินรักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเทวินทร์ สอนเพ็งโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร สอนอุทัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางเกวลี จุบรรจงผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
4. นายสามารถ กลัดเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง อ้อสถิตย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ทิศอาจโรงเรียนบ้านนาป่าคายกรรมการ
3. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นายพิษณุ เกสรจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายวริศ ท้าวกัญญาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเทวินทร์ สอนเพ็งโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร สอนอุทัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางเกวลี จุบรรจงผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
4. นายสามารถ กลัดเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง อ้อสถิตย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ทิศอาจโรงเรียนบ้านนาป่าคายกรรมการ
3. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นายพิษณุ เกสรจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายวริศ ท้าวกัญญาโรงเรียนป่าขนุนเจริยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย กุณาน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธิดา เพ็งตาโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
3. นางประคอง เกตุสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พรมโสภาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนวิทยากรรมการ
3. นายประทีป พัดจันทร์หอมโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย กุณาน้อยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธิดา เพ็งตาโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
3. นางประคอง เกตุสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พรมโสภาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
3. นายประทีบ พัดจันทร์หอมโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภุมรินทร์ มีจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายสกลกริต วรรณสวาทโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.บุญลอย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศิษฐ์ สุขธรรมศิลาผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
3. นายสุนทร อองกุลนะข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภุมรินทร์ มีจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายสกลกริต วรรณสวาทโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.บุญลอย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศิษฐ์ สุขธรรมศิลาผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
3. นายสุนทร อองกุลนะข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. สิบเอกบุญแล บางจับโรงเรียนบ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นายสาธิต วาริสสอนโรงเรียนนาอิซางกรรมการ
3. นางอัญชลี นามโชติโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเรือง กันกรดโรงเรียนบ้านข่อยสูงประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ทิมเกิดผลโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นางนันทพร วาริสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. สิบเอกบุญแล บางจับโรงเรียนบ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นายสาธิต วาริสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
3. นางอัญชลี นามโชติโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเรือง กันกรดโรงเรียนบ้านข่อยสูงประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ทิมให้ผลโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นางนันทพร วาริสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แว่ไล้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายธนะกิจ ทิพย์ยศโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ อินหลีโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางชม ศักดิ์ศิริโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯกรรมการ
3. นายพิมพิดา มาปุ้งโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่องโรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นางชม ศักดิ์ศิริโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯกรรมการ
3. นางพิมพิดา มาปุ้งโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชม ศักดิ์ศิริโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯประธานกรรมการ
2. นางพิมพิดา มาปุ้งโรงเรียนนานกกกกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ศักดิ์พงค์สิงห์โรงเรียนวัดวังกะพ็(วิเชียรประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนวัดนาทะเลประธานกรรมการ
2. นางบานเที่ยง ยอดคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
3. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนวัดนาทะเลประธานกรรมการ
2. นางบานเที่ยง ยอดคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
3. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณี คล้ายชมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา สังทรัพย์โรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
3. นางเดือนกวี ทองก้อนโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
4. นางณัฎฐา ทรัพย์สังข์โรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา กลิ้งตาโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
6. นางสาวดวงกมล ช่วยศรีโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
7. นางนิจสิริ สิทธิยศโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ไทยปิยะโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ติ๊บอาจโรงเรียนชุนชนบ้านโคนกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็นโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางวิราธร แทนเทือกโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา วันแว่นโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
6. นางสาวกฤตยา ทองแต้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวิไล ลำอินโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชญา เฮอร์เรนดอร์ฟโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสร้อยทิพย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านซำหนึ่งกรรมการ
4. นางเสาวภา จรจันทร์โรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
5. นางสาวธารีรัตน์ อรุณศรีโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
6. นางชิดชนก วงค์ปการันย์โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
7. นางสมใจ ยาป่าคายโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนิมมา อ่ำกริมโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพรพรรณ ปานทองโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางเรณู เผือกกล่อมโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ไทยประยูรโรงเรียนบ้านวังเบนภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวระวีวรรณ ดีมูลโรงเรียนแสนขันประธานกรรมการ
2. นางสาวคัดนางค์ กุลศิลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร มีทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้ายโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายธนาวุฒิ มั่นแย้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. MissAbbey Weilerโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายไกรฤกษ์ ทองคำนุชโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
4. นางสาวปรวีร์ แก้วเนตรโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางสาริศา คำวัฒนาโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ มั่นแย้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. MissAbbey Weilerโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายไกรฤกษ์ ทองคำนุชโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
4. นางสาวปรวีร์ แก้วเนตรโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางสาริศา คำวัฒนาโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางณัฐฐกานต์ คงกะศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร แสงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธนาตย์ ป้องกันโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางจิดาภา ปันทะนันท์โรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือกโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสรรยา เหี่ยวนาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. MissJiang Song โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายศังกร มาทองแดงโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตฯ)กรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร เพชรดีโรงเรียนเทศบาลศรีพพนมมาศกรรมการ
5. นางสาวกรกานต์ จินาเสนโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสรรยา เหี่ยวนาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. MissJiang Song โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร เพชรดีโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
4. นายศังกร มาทองแดงโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตฯ)กรรมการ
5. นางสาวกรกานต์ จินาเสนโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางปิลันฎา สังข์โพธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลิญชญ์ ศรีใจมั่นโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาคมูลโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
4. นางกรวรรณ ใจแก้วโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางศิริกาล แก้วก่าโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปริญญา เกษประสิทธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวโสภิตา คำด้วงโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
8. นางสาวกำไรทิพย์ จูเจียมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
9. นางสาวกชกร นาคสุขมูลโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางปิลันฎา สังข์โพธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลิญชญ์ ศรีใจมั่นโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาคมูลโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
4. นางกรวรรณ ใจแก้วโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางศิริกาล แก้วก่าโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปริญญา เกษประสิทธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวโสภิตา คำด้วงโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
8. นางสาวกำไรทิพย์ จูเจียมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
9. นางสาวกชกร นาคสุขมูลโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอนก เทศคลังข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ เพ็งถาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญชัย จุลวาทินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางเกษร เทศคลังข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายดิเรก รอดทั่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ ใจคำสืบข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ พันธุ์พิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายมนัส อยู่จันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางอัญชนิดา จันทร์เจ๊กข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ ชื่นบานโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
12. นางสุนีย์ ธิช่างทองโรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
13. นางวรรณภา ชุ่มกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)กรรมการ
14. นายสถาพร ทำนุพันธุ์โรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล)กรรมการ
15. นายสุทธิชัย เดโชชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
16. นายชาญฤทธิ์ เตชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
17. นายประเสริฐ อินทรัพย์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
18. นายทัศนะ อ่อนนิ่มโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
19. นางวันทนา อู่ทรัพย์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
20. นางสาวกมลพร เมืองแก้วโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประกาศ เพียสามารถโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้รองประธานกรรมการ
3. นายจำเรียง มีเครือรอดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายฉลามชัย สกุลโพนโรงเรียนนาน้อยวิทยากรรมการ
5. นายวัชรวุฒิ เรือนคำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นายบัณฑิต ทำนุพันธุ์โรงเรียนบ้านดารากรรมการ
7. นายวิรัติ น้อยหัวหาดโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
8. นายอดุลย์ ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)กรรมการ
9. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
10. นางลัดดา ทะนันไชยโรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)กรรมการ
11. นายปิยะ สิงหนาทโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
12. นายชัยพร ศิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)กรรมการ
13. นายธนรัตน์ อินชายเขาโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)กรรมการ
14. นายไพบูลย์ จุลญาติโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวรินทร์ดา ภูคองตาโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
16. นายกนกนัทธ์ กล้าครบเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
17. นายบุญทัน ปานใยข้าราชการบำนาญกรรมการ
18. นางสมยงค์ ท่าสระข้าราชการบำนาญกรรมการ
19. นายธีรพงษ์ มากคล้ายวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
20. นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักรโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
21. นางรัชนี สิงหนาทโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ศรีทองอ่อนโรงเรียนชายเขาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธวัชชัย วิชาธรโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นายตนุภัทร สาหร่ายโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ทำนุพันธ์โรงเรียนบ้านวังดินประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ เชยเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นายกิตติ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
4. นางสาวภานุการ์ กลิ่นพินิจโรงเรียนบ้านเด่นด่านกรรมการ
5. นายเทวิน ปัญญาธิโรงเรียนวัดวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายไกรฤกษ์ ทองคำนุชโรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นายภูธร ผุยน้อยโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
3. นางจินตนา ทองก้อนโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวัน ดวงแก้วโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
5. นางสาวภานุการ์ กลิ่นพินิจโรงเรียนบ้านเด่นด่านกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสวงษ์ บุญมาโรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สายกระจ่างโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ร่าเริงโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐา อุ่นแก้วโรงเรียนวัดพญาปันแดนประธานกรรมการ
2. นางละมัย บทไธสงโรงเรียนบ้านเด่นด่านกรรมการ
3. นางกิติมา มะโนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวีระ แก้วทองโรงเรียนวัดห้องสูงประธานกรรมการ
2. นายสมพร สุริยะวงศ์โรงเรียนบ้านนาคะนึงกรรมการ
3. นางรุ่งนภา โอวภกรณ์โรงเรียนวัดดอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนพพินันท์ อ่องอ้นโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัน ดวงแก้วโรงเรียนบ้านวังปรากฏกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ ปาวะนาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางนาตยา เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา จักรน้ำอ่างโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่ายโรงเรียนนานกกกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ศรีรักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายโสภณ สีหะอำไพโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินชาญโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เนตรใจโรงเรียนบ้านฟากบึงกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สีหะอำไพโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินชาญโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สีหะอำไพโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
2. นายณธกร ขวัญมุขโรงเรียนราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นายคงเดช จันทร์ศรีงามโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ เล็กกระจ่างโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินกรรมการ
5. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ บุญเสือโรงเรียนบ้านปากคลองประธานกรรมการ
2. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านวังแดงฯกรรมการ
3. นางสาววันนิสา ขันใสโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวกโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ จอยสีทองโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางสาวอธินา ขัดผาบโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวกโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ จอยสีทองโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางสาวอธินา ขัดผาบโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิติรัฐ สุขวัฒน์โรงเรียนบ้านบึงพาดประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย บุญเสือโรงเรียนบ้านขอมกรรมการ
3. นายศรีรัชศักดิ์ แก้วดีโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางหนึ่งฤทัย โตมิโรงเรียนบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายสมบรูณ์ วันยะนาพรโรงเรียนสพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายมณเทียร สอนศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นางภัทร์ชลิกา น้อยศิริโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุโรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายตระการ ปั้นคุ่ยโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
4. นางสาวอภิชญา เทียนไชยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาววัชรา ภุมราดีโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุโรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายตระการ ปั้นคุ่ยโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
4. นางสาวอภิชญา เทียนไชยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาววัชรา ภุมราดีโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน แก้วทิโรงเรียนบ้านหาดงิ้วประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ถมยาโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่ายโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านวังดินประธานกรรมการ
2. นายครรชิต จันทร์กวีโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
3. นายวรรณะ เพ็ชรจักรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
5. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช แก้วสุขศธจ.อุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร แขงามขำโรงเรียนบ้านป่าเซ่ากรรมการ
3. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายพงศธร ตีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นายวรรณะ เพ็ชรจักรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านวังดินประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นายพงศธร สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ จันทร์ยวงโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภากรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก มณีจำนงโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ อินงามโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนิติรัฐ สุขวัฒน์โรงเรียนบ้านบึงพาดประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวงโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
4. นายธัญธวัชญ์ ธนะพัฒน์โชติกุลโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
6. นายจีรพงษ์ อัศววารีโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายใหม่ แก้วเปี้ยโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นายสิทธิชัย แก้งวังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ เพ็ชรจักรโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจีรพงษ์ อัศววารีโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสิทธิชัย แก้งวังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
6. นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวงโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายไพทูรย์ ทองเปรมโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารี ดาวแดนโรงเรียนบ้านน้ำลอกกรรมการ
3. นางจรัสศรี สุนทรานนท์โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี มูลเขียนโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนงนุช อมรธรรมโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ศรีจันตราโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
3. นางไพรินทร์ เที่ยงฟักโรงเรียนวัดดอยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายกิตตินันท์ แก้วพันยูโรงเรียนวัดวังหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
3. นายขวัญชัย หุ่นลำภูโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
4. นายไมตรี วิรัชชัยโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ แก้วพันยูโรงเรียนวัดวังหมูประธานกรรมการ
2. นางนาฎศิรินทร์ พรมสุวรรณโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. นางสาวนฤมล ป๊อกแก้วโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายประหยัด มีมาโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกุล)กรรมการ
3. นางปราณี ทาศรีโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด มีมาโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐา วงษ์ชัยโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสังวาลย์ เที่ยงฟักโรงเรียนวัดดอยแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ พิมพ์ไพบูลย์โรงเรียนหน้าพระธาตุกรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ แดงกองโคโรงเรียนหาดสองแควกรรมการ
4. นางปรีดา สูงตรงโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ เที่ยงฟักโรงเรียนวัดดอยแก้วประธานกรรมการ
2. นางสิริพร นิยมสำรวจโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเพียรเพ็ญ หมื่นยุทธโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิวัติ เสรีวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร บุญกรับพวงโรงเรียนบ้านชำตกกรรมการ
3. นางผกาแก้ว คีมสิงห์โรงเรียนบ้านคลองกะชีกรรมการ
4. นางกาญจนา บุญมาติดโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ เสรีวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ หน่ายแก้วโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
3. นางกาญจนา บุญมาติดโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสิริพร นิยมสำรวจโรงเรียนวัดไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ พึ่งศาสตร์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางระพีพร ระโสโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
4. นางจีระพร กล่ำเทศโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริพร นิยมสำรวจโรงเรียนวัดไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางลำดวน กุลท้วมโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการ
3. นางเพียรเพ็ญ หมื่นยุทธโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
4. นางกำไร ก่ำสุขโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายณัฐเชวง รักพงษ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิราโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ โกฎแสงโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายณัฐเชวง รักพงษ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลนิกา ชูอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญพุ่มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางปาริชาติ โตเทียนโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายชยุต ทองพุทธมงคลโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิตร ไทยเจริญโรงเรียนวัดดงสระแก้วกรรมการ
3. นางธิรพันธ์ อินจันทร์โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายชยุต ทองพุทธมงคลโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นางชิดาพร อินใจโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการ
4. นางสาวผกาทิพย์ เสรีวัฒน์โรงเรียนสรีวัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางบุญยืน เจริญลาภโรงเรียนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ เรียงสาโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นางชูศรี นุชโพธิ์โรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประกิจ สนโตโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุณิสา บุญมากาศโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางจันทร์แรม ผาเจริญโรงเรียนด่านแม่คํามันกรรมการ
4. นางยุพิน มูลเมืองโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
5. นางสาวพรลภัส จอมราชโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปิยนาถ น่วมทองโรงเรียนบ้านน้ําอ่างฯประธานกรรมการ
2. นายอุดมเดช หงิมรักษาโรงเรียนนานกกกกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ โชติมานนท์โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
4. นางกัลยา ชายสุทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางขวัญตา ม่อมดีโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนวัดดงสระแก้วกรรมการ
4. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนวัดดงสระแก้วกรรมการ
4. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนวัดดงสระแก้วกรรมการ
4. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนวัดดงสระแก้วกรรมการ
4. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา เหล็กมูลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กล่ำใยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา เหล็กมูลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กล่ำใยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา เหล็กมูลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กล่ำใยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล คล้ายคงโรงเรียนบ้านชำสองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรณี มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา นาคเหล็กศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล คล้ายคงโรงเรียนบ้านชำสองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรณี มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา นาคเหล็กศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชดา อ่อนแพงโรงเรียนบ้านท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นางวารุณี พิรอดโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชดา อ่อนแพงโรงเรียนบ้านท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นางวารุณี พิรอดโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกชกร ใสแจ่มโรงเรียนวัดอรัญญิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรัจฉรา ปลิวทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกชกร ใสแจ่มโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรัจฉรา ปลิวทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรีโรงเรียนวัดดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายเชาวฑิต จารุชาตโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรีโรงเรียนวัดดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายเชาวฑิต จารุชาตโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกชกร ใสแจ่มโรงเรียนวัดอรัญญิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรัจฉรา ปลิวทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรีโรงเรียนวัดดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายเชาวฑิต จารุชาตโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกชกร ใสแจ่มโรงเรียนวัดอรัญญิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรัจฉรา ปลิวทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรีโรงเรียนวัดดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายเชาวฑิต จารุชาตโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวพณณกร วงษ์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นายอรษา หมื่นรักศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวพณณกร วงษ์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวอรษา หมื่นรักศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวพณณกร วงษ์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวอรษา หมื่นรักศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวพณณกร วงษ์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวอรษา หมื่นรักศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวพณณกร วงษ์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวอรษา หมื่นรักศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวพณณกร วงษ์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวอรษา หมื่นรักศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวพณณกร วงษ์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวอรษา หมื่นรักศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวพณณกร วงษ์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวอรษา หมื่นรักศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรปวีณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ วัฒน์วงษ์คีรีศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนบ้านขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สิงห์ใสโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวันโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ เชียงส่งโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สิงห์ใสโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เชียงส่งโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวันโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี บัวสดโรงเรียนด่านแม่คำมันประธานกรรมการ
2. นางพวงเนียร มั่นระวังโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ หม่อมปลูกศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี บัวสดโรงเรียนด่านแม่คำมันประธานกรรมการ
2. นางพวงเนียร มั่นระวังโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ หม่อมปลูกศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
5. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัธวุฒิ อ่อนแพงโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายสมปอง มาศรีโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนัธวุฒิ อ่อนแพงโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นายสมปอง มาศรีโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภาวิไล ผ่องใสโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ คำแสนโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภาวิไล ผ่องใสโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นางวรรณิดา รุ่งทองโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]