เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง
2 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง
3 นายนิรัติ โปร่งแสง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง
4 นายไพบิน เขื่อนแก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง
5 นางชะเรียม ชัยทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
6 นางจรรยา มีทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
7 นางจีระประภา บุญประจง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
8 นางสาวละออ วันจิ๋ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
9 นางเรียม แดงหน่าย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
10 นายสมบูรณ์ วันยะนาพร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
11 นายพงษ์ศักดิ์ ฉายบ้านใหม่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
12 นางสาวกรรณิกา กาไหล่ทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
13 นายอัครเดช แก้วบุญมา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
14 นายสายันต์ นุชศรี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
15 นางสาวดอกไม้ จิ๋วปาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
16 นายพิทักษ์ สนประเทศ ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
17 นางพิสมัย สุขศรี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
18 นางสาวชมชื่น ชมพู่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
19 นายมิตร กอนวงษ์ ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
20 นางน้ำฝน คล้ายชม ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
21 นางจงรัก คำฮ้อ ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
22 นางวรรทนา แสนดีน้อย ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
23 นางลำพันธ์ ใจแน่น ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
24 นางอัมพร สุริยะมณี ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
25 นายกฤษฎา คงเกตุ ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
26 นายนิยมพร นพศรี ชุมชนวัดบรมธาตุ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 1
27 นายมานะ แย้งจันทร์ บ้านห้วยทราย คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 1
28 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 1
29 นางรำพึง อ่อนอุระ ด่านแม่คำมัน คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 1
30 นางนิตยา แฟงสวัสดิ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
31 นางสาวดอกไม้ จิ๋วปาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
32 นางสาวศิริพร ร่องอังจันทร์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
33 นายสุชาติ ขำแจง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
34 นางนงเยาว์ ใจกล้า อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
35 นายจำเรียง มีเครือรอด อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
36 นางพรรณราย รอดเกลี้ยง อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
37 นายสุทธิชัย เดโชชัย อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
38 นางดารารัตน์ ชัยยา อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
39 นายฐาปนา นาคงาม อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
40 นางสาวสุฐิพร สอนอ่อน อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 2
41 นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม บ้านในเมือง คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 2
42 นายคำรณ จวนอาจ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 2
43 นางนงเยาว์ ใจกล้า อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 2
44 นายปรีชา สิงห์อรุณ ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
45 นางจิตติมา บุญทรง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
46 นายอภิวัฒน์ ดวงสุภา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
47 นางสาวศิราณีย์ น้อยเสม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
48 นางสาวอุทัยวรรณ ธีระแนว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
49 นางสุชิดา สมุทรหล้า ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
50 นางสุวรรณา สิงห์อรุณ ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
51 นางอำนวย ทองน่วม ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
52 นางสุคนธ์ทิพย์ ปัญญาสงค์ ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
53 นายภาณุชิต ดีแท้ ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
54 นายวันชัย พวงแก้ว ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
55 นางสาวสวรรณา สุขสา ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
56 นางสุนิษา ดีแท้ ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 3
57 นายชุมพร แก้วเปี้ย นาอินวิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 3
58 นางสุนันทา รักพงษ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 3
59 นางสาววิมาลา ดีแท้ ชุมชนเมืองปากฝาง คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 3
60 นายภาณุ พรหมน้อย บ้านนาป่าคาย คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 3
61 นางสุนันทา รักพงษ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 3
62 นางสาวสุรีพร บุญมา บ้านนาป่าคาย คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 3
63 นางสาวพิชราพร มีปิ่น สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
64 นางรุจีวัลย์ แพฟื้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
65 นางฐิติมา พรมโสภา สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
66 นายณัฎฐนันท์ บุญส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
67 นางสาววิชญาภรณ์ มุขไกร สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
68 นางฐิติมา หาญประเสริฐ สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
69 นางจันทนา พูลประดิษฐ์ สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
70 นางพรรณิกา นาสอนใจ สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
71 นางประทีป ปราสาร สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
72 นางพัทฒิลาวัลย์ แก้วนิล สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
73 นายทองทต เนียมทัด สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
74 นางอรวรรณ ตาพา สวนหลวง(สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 4
75 นายศิริศักดิ์ คำด้วง บ้านร้องลึก คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 4
76 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธุ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 4
77 นางสาวมนัสชนก มณีจำนง บ้านร้องลึก คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 4
78 นายนเรศ สุขเกษม บ้านแสนขัน คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 4
79 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธุ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 4
80 นายสุนทร อ่อนวัง ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
81 นางพิศมัย สุขศรี สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
82 นายอนาวิล จันทร์แก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
83 นายสมจิตร์ อยู่ยิ่ง ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
84 นายกิตติพศ ช่องสาร ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
85 นางสาวกนกพร สวยกลาง ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
86 นางสาวดวงกมล เงินวงศ์ใน ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
87 นางสาวชลธิชา พรมน้อย ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
88 นางวัตชนา เรืองพิทยา ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
89 นายสมชาย พรมน้อย ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
90 นายไพทูล ทองเปรม ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 5
91 นายภราดร เชียงส่ง วัดแม่เฉย คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 5
92 นางรุจิรา เทพอาจ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 5
93 นางเอมอร อ่อนวัง ป่าขนุนเจริญวิทยา คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 5
94 นายชัชวาลย์ เพ็ชรแบน ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
95 นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
96 นายสุรศักดิ์ แป้นสวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
97 นายชาญชัย ขำฉา สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
98 นายสุทัศน์ ทองจันทร์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
99 นายบุญชุม มีรัตน์ ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
100 นางขนิษฐา จันทร์ดวงดี ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
101 นายอโนทัย สนประเทศ ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
102 นายธนกร จันทร์เส็ง ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
103 นายอภิสิทธิ์ อินมา ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
104 นางสาวชวนพิศ ขวัญมุข ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
105 นางสาวสงกรานต์ อินอุด ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
106 นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจ ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 6
107 นายประเจตน์ จันทร์ลภ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 6
108 นายบดินทร์ ฟองใหญ่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 6
109 นางสาวสาวิตรี ขำฉา บ้านแหลมถ่อนสามัคคี คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 6
110 นายมัณฑนภัทร ขุนจ้อน บ้านข่อยสูง คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 6
111 นายอดุลย์ อู่ตุ้ม วัดบ้านเกาะ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 6
112 นางบานเที่ยง ยอดคำ ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 6
113 นายสง่า มีอินถา อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
114 นายชณดล พูสาย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
115 นายอดิศร มานัตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
116 นางสาวนเรศ สิงห์คาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
117 นางบุญเศก ปาลาศ อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
118 นายแสน รุ่งเรือง อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
119 นางสิริพร วงษ์ดิษฐ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
120 นางสาวอภิชญา เทียนไชย อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
121 นายธีรนันท์กรณ์ ทรัพย์เมือง อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
122 นายมิตร ทองเกิด อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
123 นายหนึ่ง พลิกสุข อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
124 นางปรีดา งามอนันต์ อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 7
125 นายสาโรช ดีวิจิตร บ้านหนองกลายฯ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
126 ว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทร์ขำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
127 นางวิลาลี เมืองศรี บ้านหนองกลายฯ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
128 นายวัชชิระ บำรุงเกตุ บ้านวังถ้ำ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
129 นางวัชรา คำภู่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
130 นางศิริรัตน์ ถมยา บ้านวังถ้ำ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
131 นายกิตติกุล แย้งจันทร์ บ้านหลักร้อย คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
132 นายคำรณ จวนอาจ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
133 นางสาวภูพิงค์ ขมหวาน บ้านหลักร้อย คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 7
134 นายนเรศ เภารอด ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
135 นางไพรินทร์ สกุลโพน สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
136 นางสาวธนพร ฮวดเกิด สนง.ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
137 ส.อ.เชวงศักดิ์ ไทยแท้ พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
138 นางภัทรภร ชาวสมุทร พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
139 นายรัฐพงษ์ มั่นต่อ บ้านไชยมงคล คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
140 นายณัฐพงศ์ เชื้อปู่คง บ้านชำทอง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
141 นางอารีรัตน์ กังขอนนอก บ้านชำทอง คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
142 นางสรัญญา จารุชาต ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
143 นางสาวณัฐชญา ไชยพร ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
144 นายจรูญ นาคมี ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
145 นางวรรณภา ชุ่มกลิ่น ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
146 นางสาวณัฐวรรณ พร้อมญาติ ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 8
147 นายสุรพล ทำนุพันธุ์ บ้านงิ้วงาม คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 8
148 นางสาวธนพร ฮวดเกิด สนง.ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 8
149 นางไพรินทร์ สกุลโพน สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 8
150 นายประภาส แดงโชติ พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
151 นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
152 นางสาววิชชุดา อ้วนสะอาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
153 นายกวี พุฒโต พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
154 นางสาววันจันทร์ ชัยบำรุง พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
155 นายทวีพงษ์ กาทอง พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
156 นายโชค จันเป พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
157 นายนที มโนวงษ์ พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
158 นางสาวปวีณา เพชรสุวรรณ พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
159 นายชัยรัตน์ เชื้อเดช พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
160 นางสาวสมจิตร แก้วตา พิชัยดาบหัก ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 9
161 นายสุฑณ ดวงตาน้อย บ้านเด่นด่าน คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 9
162 นางสาวเกศินี เดชกำจร บ้านเด่นด่าน คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 9
163 นางนิทรา รอดชำนาญ น้ำริดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 9
164 นายสำราญ แก้วเมธีกุล วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
165 นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
166 นายทวีศักดิ์ จูเจียม สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
167 นายอรรถพงศ์ ทิพย์เครือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
168 นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิรา วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
169 นางวัชรินทร์ ศักดิ์พงษ์สิงห์ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
170 นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
171 นางพิณนภัส ตลอดพงษ์ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
172 นางเพ็ญศรี มูลเขียน วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
173 นางโสมอุษา เพ็งคำ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
174 นางพรกมล ศิลปะ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
175 นางสาวอนงค์ ศิริคุณาลัย วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 10
176 นายประหยัด มีมา วัดพระฝาง คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 10
177 นายจำเนียร จันทะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 10
178 นายอนุสรณ์ ผลสวัสดิ์ วัดพระฝาง คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 10
179 นายชำนาญ สิงห์ใส ชุมชนบ้านวังหิน คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 10
180 นางณัฐพัชร์ โรจนปัญญากุล สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 10
181 นางสาวปวิชญ์ตรา ยิ้มมี ชุมชนบ้านวังหิน คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 10
182 นายอุดม รัตนสังข์ วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
183 นางรุจีวัลย์ แพฟื้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
184 นายนิทัศน์ ทิงาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
185 นางสาวศุภรักษ์ ท้วมจันทร์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
186 นางกรทิพย์ ทองแตง วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
187 นางสาวจริญญา ธนะวงษ์ วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
188 นางสาววัลภา เจิงหม่อง วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
189 นางสาวเบญจพร ยิ้มเยาะ วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
190 นางสาววิไลพร พวงยะ วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
191 นางสาววิรา เฟื่องมณี วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
192 นายเอกกฤต พรมไชยวงศ์ วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
193 นางประไพ ยาวไทยสงค์ วัดอรัญญิการาม คณะกรรมการอำนวยการประจำจุดแข่งขันที่ 11
194 นายสมรัฐ แย้งจันทร์ วัดน้ำใส คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 11
195 นางผกามาศ อิ่มประยูร สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 11
196 นางชูช่อ เพ็ชรแบน วัดน้ำใส คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 11
197 นายประพันธ์ ทำมา บ้านคลองกล้วย คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 11
198 นางเสาวนีย์ ปานเกิด บ้านกองโค คณะกรรมการกลางประจำจุดแข่งขันที่ 11

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]