งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงรดา    สีทา
2. เด็กชายภูมิภัทร์    ทิพย์พรม
3. เด็กชายสุรัตน์    ประสงค์กูล
1. นางมลฑา    บัวทอง
2. นางสาวสุดาลักษณ์    บุญตัด
2 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายพงศธร    รบช้าง
2. เด็กชายธีรวุธ    แปงคำ
3. เด็กชายภีมพล    หอมคำวะ
1. นายณัฐพล    โหมดพันธุ์
2. นางสุภารัตน์    กัดมั่น
3 โรงเรียนวัดช่องลม เมืองฝาง 1. เด็กชายธนภัทร    จันทร์สวัสดิ์
2. เด็กชายอิสิทธิ์    กล่ำอุ่บ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขันน้อย
1. นายศุภวัฒน์    รักเหล่า
4 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายจิรายุ    ด้วงยศ
2. เด็กชายชัยยุทธ์    เหล็กสิงห์
3. เด็กชายสิรภพ    กาดกอเสริม
1. นางกนิฏฐา    พลอยเล็ก
2. นายเอนก    พลอยเล็ก
5 โรงเรียนบ้านชำตก ดารารัศมี 1. เด็กชายสมพร    ท้วมเนตร
2. เด็กชายจิระโพธิ์    ป้องรอด
3. เด็กชายอธิน    ถ่อนสันเทียะ
1. นายทนงศักดิ์    บุญชู
2. นายวิโรจน์    เทียนสีม่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................