งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนิติพัฒน์    มีสวัสดิ์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์    เพชรสุข
3. เด็กชายธนกร    แก้วน้อย
4. เด็กชายอธิพร    แก้วเกาะ
5. เด็กชายธนชัย    ชัยมงคล
6. เด็กชายอิทธิพัทธ์    ทองแม้น
1. นางสาวจิรภรณ์    ทรัพย์เมือง
2. นางศรีทัศนีย์    ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสโรชา    สังข์ทอง
2 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ตรอน1 1. เด็กชายธีรภัทร์    คงขลิบ
2. เด็กชายณัฐชนน    คำฟัก
3. เด็กชายอดิศักดิ์    ปลัดสังข์
4. เด็กหญิงกานต์ธีรา    จูมพลติง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงจินนิภา    บุญทูล
1. นางสาวธิดารัตน์    รุ่งทอง
2. นางพัชรีย์    ทานะขันธ์
3. นางสุนีย์    ธิช่างทอง
3 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กชายบุษกล    ขาวขำ
2. เด็กหญิงณัฐพร    เพราะผล
3. เด็กหญิงชรินรัตน์    รักฉาย
4. เด็กชายอัครพงษ์    รักสกุล
5. เด็กชายธีรเดช    แสงทั่ง
6. เด็กชายวรินทร    ขาวขำ
1. นางสาวกฤษณา    เส็งสอน
2. นายณัฐกิจ    ขำฉา
3. นายศตคุณ    ขวัญอ่อน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายกิตติพศ    สตินกาศ
2. เด็กชายณัฐพร    พรมโสภา
3. เด็กชายสิทธิโชค    รัตนเสถียร
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    จันทร์หอม
5. เด็กหญิงกัญญวรา    ใจทิม
6. เด็กชายจารุวัฒน์    เชื้อมั่น
1. นางวรรณภา    ชุ่มกลิ่น
5 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงพัชราวลัย    ยาน้อย
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    แหลมหลัก
3. เด็กหญิงวิมลตรา    ป้องปัดโรคา
4. เด็กชายปรีญากรณ์    เจริญสุทธิ์รักษา
5. เด็กชายอัศวิน    สอยตา
6. เด็กชายไชยพัฒน์    สุขฟอง
1. นางสาวทิพวรรณ    อินทร์เทศ
2. นายบุญเรือง    ปาวะนา
3. นางสาวโสภิตา    คำด้วง
6 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กชายรพีภัทร    อ้นน่วม
2. เด็กหญิงนริศรา    วรราช
3. เด็กหญิงอุษามณี    สาสันเทียะ
4. เด็กหญิงชิตยาภรณ์    บุญสะอาด
5. เด็กหญิงสุมินตรา    ก้อนคำ
6. เด็กหญิงวิกันดา    ก้อนคำ
1. นายชัยวัฒน์    ชื่นบาน
2. นางรัชนี    สิงหนาท
3. นายสหัส    ทิศอาจ
7 โรงเรียนวัดดอนสัก ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายวิศิษฏ์    อนุมาตย์
2. เด็กชายวายุ    สุกสง
3. เด็กหญิงสุนิสา    คำใส
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    เพ็ชรเมือง
5. เด็กชายธีรภัทร    ลาก่อ
6. เด็กหญิงสุวพิชชา    ทองนัน
1. นางกุลทรัพย์    ยาสา
2. นางสาวพรนภา    ถายา
3. นางสาวอัญชลี    เบาใจ
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน เอกชน 1. เด็กชายธาดา    มาโม้
2. เด็กชายสุรสิทธิ์    อุดมสิทธิ์
3. เด็กหญิงชวิศา    ส่งกล่ำ
4. เด็กชายพุฒธินันท์    พุ่มนาค
5. เด็กหญิงธนิชา    บุญสิงห์
6. เด็กหญิงฐิตินันท์    วงษ์ดา
1. นายรัชชานนท์    เกษาภู
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายอัครพรรณ    ทองอ่อน
2. เด็กชายธนพนธ์    พรมใบ
3. เด็กชายณัฐนรงค์    ศรีภัคดี
4. เด็กชายกิตติกวิน    เหล็กสิงห์
5. เด็กชายสิรวิชน์    สิงห์ลอ
6. เด็กชายรัชชานนท์    จันทร์ก้อน
1. นางวรารัตน์    อุ่นใจ
2. นางสาวสกาวเดือน    ติ๊บอาจ
3. นางสาวสุรีย์รัตน์    เหล็กแก้ว
10 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงประภัสสร    คงทิม
2. เด็กหญิงอรุณทิพย์    สังฆพร
3. เด็กชายธนวัฒน์    ถิ่นก้อง
4. เด็กชายกิตติกร    แซ่โคว้
5. เด็กชายธาดาพร    พลับพลา
6. เด็กชายณัฐพล    แกะสิงห์กอง
1. นางลักษมี    พิลึก
2. นางเบญจมาศ    ทับทิมอ่อน
11 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม ไตรภาคี 1. เด็กชายสมพงษ์    เชื้อดีสืบ
2. เด็กชายอรรถพล    มิลรัมย์
3. เด็กชายเทพไท    ทาทองคำ
4. เด็กชายพัลลภ    ศิริเวช
5. เด็กชายฐานันดร    พรมวัง
6. เด็กชายอนุชาติ    สิงห์หมุด
1. นางพนิดา    อรุณศรี
2. นายยงยุทธ    ยั่งยืน
3. นายสุรพล    ทำนุพันธุ์
12 โรงเรียนชายเขาวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายบุรภพ    ศรีวรขัน
2. เด็กชายฐิติวุฒิ    อยู่ยืน
3. เด็กชายนพรัตน์    ท้าวโองการ
4. เด็กชายพงษกร    จันทร์เจ๊ก
5. เด็กชายพงศกรณ์    คำคุ้ม
6. เด็กชายพงศธร    ถือแก้ว
1. นางสาวกนกวรรณ    คงสุข
2. นางสาวณัฎฐา    ชำนาญหมอ
3. นางเรณู    อินมา
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงรัญชิดา    เรือนเพ็ง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    โมหจิต
3. เด็กชายธันวา    บุญทัย
4. เด็กชายพัชรพล    อุ่นใจ
5. เด็กชายอนันตการ    อินทร์เลิศ
6. เด็กชายพงษ์ศรัณย์    ทองเชื้อ
1. นางกาญจนา    สังข์จันทร์
2. นายฐปนพ    ฐปธีรสกุล
3. นายไพโรจน์    แผ้วเกษม
14 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายเมธาพนธ์    แย้มพราหมณ์
2. เด็กชายชุติพนธ์    เพ็ชสุวรรณ
3. เด็กชายกฤษฎา    คงแสนคำ
4. เด็กชายขจรศักดิ์    คำสวน
5. เด็กชายสรวิชญ์    ป้องปัด
6. เด็กชายกิตติพงษ์    เสมคำ
1. นายธนาตย์    ป้องกัน
2. นางรัชฎาวรรณ    ไชยทองศรี
3. นางสาวสมคิด    โตทินา
15 โรงเรียนบ้านดารา ดารารัศมี 1. เด็กชายนะโม    นิลเทศ
2. เด็กชายคณนาถ    ม่วงเพ็ง
3. เด็กชายณัฐดนัย    มูลมา
4. เด็กชายรัฐศาสตร์    กิ่งเกล้า
5. เด็กชายวีรพงษ์    อยู่ขำ
6. เด็กชายวีระพัฒน์    วิเศษสิงห์
1. นายบัณฑิต    ทำนุพันธุ์
2. นางสาวภัทรวดี    ม่วงเลี่ยม
3. นางสาวอุมากร    พ่วงคุ้ม
16 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายศุภวิชญ์    กันมั่ง
2. เด็กชายเตชิต    แท่นทอง
3. เด็กชายธีรวัฒน์    เพ็ชร์น่วม
4. เด็กชายฤทธิชัย    ช้างศรี
5. เด็กชายธนกร    เสือจงภู
6. เด็กชายณัฏฐากร    ทิมจร
1. นางสาวกมลพร    เมืองแก้ว
2. นางพัชรินทร์    คงสอน
3. นางหทัยคนึง    วิเศษคำ
17 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กชายจตุพร    บุญเรือง
2. เด็กชายภูริ    พานิชกุล
3. เด็กชายธวัชชัย    ศิลปปรีชา
4. เด็กชายศิวกร    บัวหลาย
5. เด็กชายธีรเทพ    สิทธิเดช
6. เด็กชายนิธิกร    นกเนียม
1. นางสาวปาริฉัตร    มีจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์    อยู่อ่ำ
3. นางสาวสมฤดี    จิววะสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................