งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นายบรเพชร    จิระมณีมัย
2. เด็กชายกิตติคุณ    สัจจากุล
1. นางสาวพรพรรณ    เชียงภูกอ
2. นางสาวอำพร    ศิริกันทา
2 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ป้องพันธุ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์    ดีทา
1. นายนพดล    สารี
2. นายนิคม    ทนันไชย
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    โพธิ์มี
2. เด็กชายวรายุทธ    ดีลิ
1. นางสาวปวีณา    มั่งเรือง
2. นางสาวศศิวิมล    เหล็กสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................