งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สวัสดิ์วงษ์
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์    แก้วสอน
3. เด็กหญิงจิราพัชร    มาอินทร์
1. นางสุมาลี    เบญจวรรณ
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชรินธร    ชาวโพธิ์หลวง
2. เด็กชายนนทกร    กุลพรม
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    แพ่งเกี่ยว
1. นางฉวีวรรณ    สิงห์สถิตย์
2. นางนิรัญญา    เครือฟั่น
3 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ภู่กำจัด
2. เด็กหญิงชาลิสา    จันตะคำ
3. เด็กหญิงนิพาดา    นึกไฉน
1. นางสาวกรรณิการ์    ต่อมแก้ว
2. นางสาวนเรศ    กอนวงศ์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงพักตร์พิมล    สมบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงณิฌา    หอมพิกุล
3. เด็กหญิงปลายรุ้ง    พรมหา
1. นางสาวปาริฉัตร    สนมฉ่ำ
2. นางสาวหทัยรัตน์    แม้นศรีทิพย์
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงดวงกมล    คามเขตร
2. เด็กหญิงสาวิณี    พิมพ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงกมลพรรณ    เล็กวิไล
1. นางกิติมา    มะโน
2. นางลำดวน    กุลท้วม
6 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กหญิงศิริยา    บัวนุช
2. เด็กหญิงธาราทิพย์    คำจันทร์
3. เด็กหญิงกมลชนก    พรมฤทธิ์
1. นางจิตราภรณ์    เอี่ยมสกุล
2. นางสาวนงลักษณ์    สุขเกษม
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงนิชานันท์    ฉันทนิช
2. เด็กหญิงปราณปริยา    อินศิริ
3. เด็กหญิงลภัสรดา    ศรีพยอม
1. นางรุ่งรัตน์    บุญนันท์
2. นางสาววรรณศิริ    ศรีสุวรรณ
8 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงพรชิตา    อินชูรัญ
2. เด็กหญิงจินตนาการ    เขียวใส
3. เด็กหญิงขวัญข้าว    อูปเสา
1. นางธนารัตน์    แก้วเกตุ
2. นางอัญชลี    เมืองก้อน
9 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายเฉลิมชัย    สุขตน
2. เด็กชายณัฐพงษ์    เพ็ชรพินิจ
3. เด็กหญิงอภิชญา    ภูแลนคู่
1. นางสาวนพพาพร    เนียมเปีย
2. นางสาวนิตยา    นันตา
10 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    วงษ์รอบ
2. เด็กชายภัคราภรณ์    สาโยธา
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ไข่ถาวร
1. นางสาวศิริวรรณ    ไชยเดช
2. นางสิริกัญญา    สถาปนศิริ
11 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กหญิงจันทับปภา    ผ่องโต
2. เด็กชายวชิรวิชญ์    ห้องบัว
3. เด็กชายกลวัชร    แก้วไพร
1. นางสาวจรีพร    กอนไธสง
2. นางณัฎฐณิชา    ลิ้มอุตสาหะ
12 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายศิวกร    ทองชั่ง
2. เด็กชายภูมิศักดิ์    ท้วมดี
3. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์    อโณทัย
1. นางสาวพจนา    สิงห์ทอง
2. นางสาวอรทัย    จิตรสมัคร
13 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงเนตรดาว    สุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์    จิตต์จังหวัด
3. เด็กหญิงชลธิชา    นุ่มน้อย
1. นางสาวอรชร    เกิดพูล
2. นางสาวเกศรินทร์    อินกัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................