งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงศวรรยา    พุ่มด้วง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    คล้ายคง
3. เด็กหญิงสรัลชนา    อ่ำเมือง
1. นางสาวนนฑพัทธ์    หอมหา
2. นายมงคล    จันทร์รุ่ง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงสาลิตา    เขียวทอง
2. เด็กหญิงอังคนา    โกกนท
3. เด็กหญิงพรถวิล    สมบูรณ์ชัย
1. นางสาวปาริฉัตร    สนมฉ่ำ
2. นางสาวหทัยรัตน์    แม้นศรีทิพย์
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงคัมภีรดา    สุเต็ม
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    พิลา
3. เด็กหญิงวรกานต์    ศรีผาง
1. นางสาวทัศนีย์    กาดีวงค์
2. นางสาวสาวิตรี    บุญยพันธ์
4 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายพีรพล    เปิ้นสุวรรณ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    โสภาถา
1. นางน้ำค้าง    คลังกรณ์
2. นางอัญชลี    เมืองก้อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................