งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กชายอธิภัทร    ฟั่นบ้านไร่
1. นางสาวอธินา    ขัดผาบ
2 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กหญิงสาธิมา    สุขเกษม
1. นางสาวพนิดา    ศักดิ์ศรี
3 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายสมชาย    ขาวพร
1. นางสาวหทัยรัตน์    มณีจร
4 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงชมพูนุช    เจียมลากุล
1. นางสุภาวดี    อุ่นไฝ
5 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงชุติมณทน์    อักษรไชย
1. นายนธี    มโนวงษ์
6 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร    วิเศษพันธ์
1. นางสาวเขมณัฎฐ์    แป้นชูผล
7 โรงเรียนวัดดอยแก้ว เมืองฝาง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    แทนมาลา
1. นายจิรศักดิ์    อินทร์คำแก้ว
8 โรงเรียนบ้านฟากบึง นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงเบญจภา    ภู่ระหงษ์
1. นางบุษยา    สอาดอ่ำ
9 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ลาเกี้ยว
1. นางจิตรา    อาจศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................