งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายชัชชัย    เชื้อต่าย
2. เด็กชายธนภัทร์    พรมสุคน์
3. เด็กหญิงอรุณศรี    ชุ่มเย็น
1. นางสาวพรปวีณ์    ทองจันทร์
2. นายศุภวัช    โตวนิชย์
2 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายธันปกรณ์    เคหะไตรรัตน์
2. เด็กชายอนัญชนา    สายสุด
3. เด็กชายวัชรากร    แก้วหา
1. นางธนารัตน์    แก้วเกตุ
2. นางอัญชลี    เมืองก้อน
3 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    มาศรี
2. เด็กหญิงศิวาพร    ทุนประดิษฐ์
3. เด็กชายมนตรี    พุ่มเผือก
1. นายสมปอง    มาศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................