งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กชายอมรินทร์    สีระสา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ชื่นกิ่ง
3. เด็กหญิงสุภาวดี    เก่งกลาง
1. นายมัณฑนภัทร    ขุนจ้อน
2. นางสาวสาวิตรี    ขำฉา
2 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายพงษ์สกรณ์    ศรีหะไชย
2. เด็กหญิงปณิสรา    แดงสด
3. เด็กหญิงพัชราภา    แก้วนรินทร์
1. นางน้ำค้าง    คลังกรณ์
2. นางอัญชลี    เมืองก้อน
3 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายปกรณ์    ปวนนวล
2. เด็กหญิงลักษิกา    มูลจันทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    อินจันต๊ะ
1. นางสาวนงคราญ    กันธิยา
2. นางสาววัชรา    ภุมราดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................