งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนกฤษ    อ็อตศิริ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์    แสงสุรเดช
1. นางภัทร์ชลิกา    น้อยศิริ
2. นางสาวรัตติยากร    อินป้อม
2 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. นายตะวัน    จันทร์เดช
2. นายณัฐชา    กุมมาน้อย
1. นายคงเดช    จันทร์ศรีงาม
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    ภูนวน
2. เด็กหญิงสุนิษา    แสงกลาง
1. นางสาวชมชื่น    ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ    เชื้อน่วม
4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายวิสุทธิ์    ถาป่าผึ้ง
2. เด็กชายกฤติมา    แก้วแสน
1. นางสาวนิฤมล    ดาสี
2. นายบุญเรือง    ปาวะนา
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายวิทวัส    คำสุวรรณ
2. เด็กชายกันตพงศ์    กรวยสวัสดิ์
1. นายโยธิน    แสนสุยะ
6 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงปณิดา    ตังศรีวงศ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา    ปินตานำ
1. นายวทัญญู    เทพทองคำ
2. นางสาวสุธิมา    ทรกัณฑ์
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เกตุหิรัญ
2. เด็กหญิงชลธิชา    ป้อมศิริ
1. นายอภิสิทธิ์    อินมา
8 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงจริยา    อัปปะติกานัง
2. เด็กชายกิตติพันธ์    ดอกไม้
1. นางสาวจารุวรรณ    รินฤทธิ์
2. นางสาววิมลา    ดีแท้
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวณิชยา    คำสวน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีพวง
1. นางสาวจุฑามาศ    รุ่งเมือง
2. นางสาววันนิสา    ขันใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................