งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เปี่ยมผล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    อ่วมอ่ำ
3. เด็กหญิงโชติมา    เมฆหมอก
4. เด็กหญิงบุญยาพร    เปี่ยมผล
5. เด็กหญิงสมฤทัย    แสงเดช
6. เด็กหญิงจันทกานต์    การะเกษ
1. นางกนิษฐา    บุญเพลิง
2. นางสาวธัญวรัตม์    แย้มอ้น
3. นางสาวอัญชลี    อยู่สุขสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................