งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวันวิรัตน์    กรเพ็ชร
1. นางสาววิไลวรรณ    ปาลาศ
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษกรณ์    แก้วกระจ่าง
1. นางปราณี    ขาวนวล
3 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงพัชรกานต์    วีระพานิช
1. นายธนากร    มีเทียม
4 โรงเรียนบ้านไชยมงคล ตรอน3 1. เด็กหญิงอัจฉรา    สุริยา
1. นางสมใจ    สุริยะวงค์
5 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงกัณฑิมา    ใจนวล
1. นางสาวอภิญญา    ไวกสิกรรม
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายนรินทร์    ณ ระนอง
1. นางนิลวรรณ    พลอาสา
7 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กชายณัฐพล    ผูกจิต
1. นางสาวรุ่งรวี    เพชรรักษ์
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงกานดา    แดงอุบล
1. นางสาวพรทิพย์    คำแสน
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงวารุณี    บุญกลม
1. นางพรธนา    มุ้งทอง
10 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน เอกชน 1. เด็กชายธาดา    มาโม้
1. นางสาวกีรติ    เขียวมีศรี
11 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายธนพล    จิตรสวัสดิ์
1. นางสาววิชุดา    รัตนจินดา
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายบารมี    อัจฉริยภาพ
1. นางสาวดนูนารถ    จีนอนันต์
13 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์    แสงสุรินทร์
1. นางนงลักษณ์    สายกระจ่าง
14 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายหนึ่งนคร    มูลจันทร์
1. นางสิริกุล    รักสัจจา
15 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    เพ็ชรพินิจ
1. นางสาวนิตยา    นันตา
16 โรงเรียนวัดดอยแก้ว เมืองฝาง 1. เด็กหญิงภัททิยา    ถาคำ
1. นายจีรศักดิ์    อินทร์คำแก้ว
17 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายพัชรพล    แป้นเพ็ชร
1. นายพนาวุฒิ    จันทับทอง
18 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงจิตรานุช    คำสวน
1. นางสาวปิยนุช    เณรรอด
19 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงวรัญธร    คำก้อนแก้ว
1. นายมรุพงษ์    แสงจันทร์
20 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กชายอานัส    ฝ้ายเยื่อ
1. นางสาวประภัสสร    ฮีมินกูล
21 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายพีรวัส    ทาบุดดา
1. นางฉลวย    แสนสุภา
22 โรงเรียนบ้านกองโค พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์    ทรัพย์เกิด
1. นางสาวรัชนู    แสนสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................