งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนนท์จักร์กรณ์    บุญศักดิ์เลิศ
1. นางสุดใจ    รอดพึ่งครุฑ
2 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    น้อยชม
1. นายธนากร    มีเทียม
3 โรงเรียนบ้านไชยมงคล ตรอน3 1. เด็กชายศุภชัย    เชื่อมศรีจันทร์
1. นายพงศธร    มาตราช
4 โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง 1. เด็กชายณัฐพล    นะเนตร
1. นางสาวพิมลดา    เรืองเดช
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายวีระกร    มีดี
1. นายฉลวย    มีแก้วแกม
6 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กหญิงกิตติมา    ชมเชย
1. นายเร่    อิ่มสำราญ
7 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายบริวัฒน์    ตาเจริญ
1. นางสาวสุธิมา    ทรกัณฑ์
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายธีรภัทร    พูลผล
1. นายธงชัย    ถาดี
9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงสลินทิพย์    มะนูญ
1. นางสาวจันทรรัตน์    ธนพลทวีลาภ
10 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน เอกชน 1. เด็กชายพัฒน์ธนเมธี    พุฒเพ็ง
1. นางสาวกีรติ    เขียวมีศรี
11 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงทักษอร    คำขันตี
1. นางลำดวน    ถุงคำ
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายจัตุรงค์    บุตรชา
1. นางนิภาพร    สุขอร่าม
13 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์    อ่อนนิ่ม
1. นางสาวทิวาพร    วงศ์วุฒิ
14 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายพิพัฒน์    บัวพุธ
1. นายศุภวัช    โตวนิชย์
15 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายนนทวัฒน์    สุทาใจ
1. นางปราณี    ทำนุพันธุ์
16 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน    แก้วปู่
1. นางสาวศิริรัตน์    ปันต๊ะ
17 โรงเรียนบ้านขุนฝาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายเจษนิภัทร    ฟักเชือก
1. นางวนิดา    ทาจ๋อย
18 โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงฐิดาพร    รับพรพระ
1. นายสุชาติ    ทองอู๋
19 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงอริสา    ไกลนุช
1. นางรัญจวน    เชื้อคำ
20 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงอณัชติยา    ทองคำ
1. นายพนาวุฒิ    จันทับทอง
21 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์    คุ้มทัศ
1. นางสาวปิยนุช    เณรรอด
22 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง 1. เด็กชายธีรภัทร์    แหยมเกิด
1. นางสาวปิยวรรณ    คล้ายยา
23 โรงเรียนไร่อ้อย ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงวิรุฬกานต์    ดาอ่ำ
1. นายบำรุงศักดิ์    ปานเอี่ยม
24 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงวราภรณ์    เจ๊กจั่น
1. นายสุริยา    มาติดต่อ
25 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายกวีวัชร์    อรรคเดโช
1. นางศิริกัญญา    สุวรรณประภา
26 โรงเรียนบ้านกองโค พิชัยสงคราม 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์    ทาศรี
1. นางสาวเสาวนีย์    ทองบาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................