งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ยาท้วม
1. นางนงเยาว์    ใจกล้า
2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงนับดาว    นวลเกลื่อน
1. นายตระการ    ขวัญเนตร
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงนภาพร    ปานานนท์
1. นางสาวทัศนีย์    กาดีวงค์
4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายนิติภูมิ    พรมมา
1. นายอภิวิชญ์    ศรีจันทร์ทับ
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายรวยบุญ    เชี่ยวการปราบ
1. นางสาวกัญญารัตน์    ขอบคุณ
6 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาล 1. เด็กชายกิตติพงศ์    ไชยานุพงศ์
1. นางสาวอภิรดา    บุณโยประการ
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายศุภกร    เงินแก้ว
1. นางสาวศศิวิมล    เหล็กสิงห์
8 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กชายอนุชา    พรหมมาอินทร์
1. นายเสกสรร    น้อยยอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................