งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวรวิช    แก้วนาคแนว
2. เด็กชายกวิน    ชุ่มทอง
1. นางนางปรีดา    งามอนันต์
2. นางสุดาพร    ภวภูตานนท์
2 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายอนันท์วุฒิ    ปัญญาทรง
2. เด็กชายเอกกมล    เอื้อมชู
1. นายวทัญญู    เทพทองคำ
2. นางสาวสุธิมา    ทรกัณฑ์
3 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายพีระวัฒน์    หลงครุฑ
2. เด็กหญิงชุลีกร    มีเหมือน
1. นางสาวตรีสุคนธ์    ต่ายอ้น
2. นางมยุรี    โกญจนาท
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายธฤตวัน    แก้วยา
2. เด็กชายภูมิกร    เหมือนเดชา
1. นางสาวณัฐกมล    สีแดงน้อย
2. นางสาวอัญชลี    มีพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................