งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงอังคารนันต์    บุตรดา
2. เด็กชายสมภพ    แดงกองโค
3. เด็กชายอนุชา    ใจสอน
4. เด็กชายธนากร    ลำไย
5. เด็กหญิงสุปรียา    ทองลำ
6. เด็กหญิงธนพร    แซซือ
1. นางนวลปรางค์    บุญมีสุข
2. นายพิพัฒน์    สอนนะลา
2 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาล 1. เด็กหญิงลออรัตน์    พาสนิท
2. เด็กหญิงธนกาญจน์    อินอุต
3. เด็กหญิงวรรณิศา    ใสยิ่ง
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    ตุ้ยวงษ์
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ทองเลิศ
6. เด็กชายธีรเมธ    ขวัญมุข
1. นางกัญญารัตน์    ศรีสมบัติ
2. นายสิทธิศักดิ์    อูปแก้ว
3 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงช่อผกา    ภู่เสือ
2. เด็กชายวรวัฒน์    คงพร
3. เด็กหญิงดมิสรา    ธิสงค์
4. เด็กหญิงปวีณา    ไชยชนะ
5. เด็กหญิงอารียา    ศาลาดิน
6. เด็กหญิงเขมมิกา    ธิสงค์
1. นางสาวณัฏฐณิจชา    พวงศรี
2. นางสุคนธ์    แก่งศิริ
3. นางเบญจรัตน์    ครุฑผาสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................