งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 130
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ออง
2. เด็กชายชุติชัย    สีสา
1. นางสาวสุฐิพร    สอนอ่อน
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กชายนลธวัช    บุญไหว้
2. เด็กชายอัครรัตน์    เกลื่อนเมฆ
1. นายธิติ    เรืองเดช
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายเทวฤทธิ์    ลำใย
2. เด็กชายกุลกิตติชัย    จันทร์พงษ์
1. นายตระการ    ขวัญเนตร
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายจิรพัฒน์    เหล่าสุวรรณ
2. เด็กชายธนนันท์    บุญมาตย์
1. นางสาวกัญญารัตน์    ขอบคุณ
5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุุฒิ    หอมตัน
2. เด็กชายกฤษณะ    แปงใหม่
1. นายวทัญญู    เทพทองคำ
2. นางสาวสุธิมา    ทรกัณฐ์
6 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. นายกฤษนัย    เตชา
2. นายสักรินทร์    อินปา
1. นางสาวศิริรัตน์    ปันต๊ะ
2. นายเสน่ห์    ท้าวอาศา
7 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    นัดประสบ
2. เด็กหญิงจิรสุดา    เหล็กรัตน์
1. นางสาวปัทมาสน์    งามอนันต์
2. นางสาวเมย์    แย้งจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................