งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพีชญา    สระทองหย่อม
1. นางสมพร    ผาเจริญ
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงวิกานดา    อินทศรี
1. นางสาวมนฤทัย    บางเอี่ยม
3 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    สีระสา
1. นายธนากร    มีเทียม
4 โรงเรียนบ้านไชยมงคล ตรอน3 1. เด็กหญิงสุนิตา    แซ่เซี่ย
1. นางสมใจ    สุริยะวงค์
5 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงจารุภา    เจ้าแก้ว
1. นางน้ำค้าง    เกษศรี
6 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายปรมินทร์    ชนะพันธ์
1. นายธนสาร    เตปัญวงค์
7 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กชายอดิศร    ชมเชย
1. นางกมลวรรณ    อ่อนกลั่น
8 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนกมล    สอนจันทร์
1. นางเพ็ญวิภา    ชุ่มจันทร์จิรา
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายเอเธนส์    ชัยมงคล
1. นายสัมฤทธิ์    เลิศจันทร์
10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายธีรภัทร์    บุญมา
1. นางวิไลรัตน์    ถายาธัชนันท์
11 โรงเรียนหวัวเฉียว เอกชน 1. เด็กชายนภาวัช    คงเจริญ
1. นายชาคริช    ชมนก
12 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายเขมทัต    แย้มสน
1. นางสาววิชุดา    รัตนจินดา
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    ปิ่นรัตน์
1. นางสาวสุดารัตน์    ฟักแก้ว
14 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ไตรภาคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เกรส
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ    นาคมี
15 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ    กันทุรัตน์
1. นางสาวพรปวีณ์    ทองจันทร์
16 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    อินปา
1. นางดวงใจ    ภู่เกาะ
17 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายนพณัฐ    โตนแห่ว
1. นางสาวสุทธิกร    ธรรมสุทธิ์
18 โรงเรียนวัดคุ้งยาง เมืองฝาง 1. เด็กชายพิธิวัฒน์    เสนาะเสียง
1. นางญาณิศา    คำพรม
19 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายอนุศิษฎ์    ขอพารา
1. นางสาวประพรพรรณ    อ้นภู
20 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงกมลพร    แจ่มขำ
1. นางสาวปิยนุช    เณรรอด
21 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายกวิน    ขำแก้ว
1. นางโสภาวรรณ    เมฆกล่อม
22 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กชายวัชรากร    กาดกอเสริม
1. นางสาวสุมิตรา    จันทร์เติมต่อ
23 โรงเรียนบ้านดินแดง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายสุธินันท์    รอดศรีสุข
1. นางศิริพร    ปาณะจำนงค์
24 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ ดารารัศมี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปรารมย์
1. นางสาวศิริมนต์    คำสอน
25 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายณิชกุล    สื่อสาร
1. นางอัมรินทร์    เหม็นต้นสาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................