งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปานรดา    คล้ำชื่น
1. นายธงชัย    บุญธนาธรรม
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรัฐนันท์    ทาไชย
1. นายณรงค์    ทองแตง
3 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กชายศรายุทธ    ปานสุวรรณ
1. นางสาวศิริพร    แสนสีคำม้วน
4 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) ตรอน1 1. เด็กหญิงสาธิตา    เฟื่องมณี
1. นางสาวปิยะรัตน์    ปานสังข์
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงพิพม์ภิไล    รักวิง
1. นางสาวสุมินตรา    อินทะรังษี
6 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ไชยภักดี
1. นางจันทนา    แก้วเปี้ย
7 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายปฏิภาณ    พัดแก้ว
1. นางวลีพร    ศรีทอง
8 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงนฤพรรณ    เข็มแก้ว
1. นางสาวสุรีพร    บุญมา
9 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กชายพฤติพงษ์    นันตา
1. นางกมลวรรณ    อ่อนกลั่น
10 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงชฎาพร    ใจใส่
1. นางสาวจรุงพร    จันตาบุตร
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายมีนา    หระวงษ์
1. นายอโนทัย    สนประเทศ
12 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายฐิติวัจน์    ทรัพย์สิน
1. นางสาวจันทรรัตน์    ธนพลทวีลาภ
13 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กชายศุภกร    จิ๋วอยู่
1. นางสาวสาวิตี    เปียทอง
14 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายภูพิศุทธิ์    ทิพย์วงศ์
1. นายกล้าเกื้อ    เวียงแก้ว
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายออมทรัพย์    สวนม่วง
1. นางนฤมล    กลั่นกลอน
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายณฐกฤต    นาคเหล็ก
1. นางสาวจุฑามาศ    มาประสพ
17 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กชายนิติภูมิ    จันเพิ้ง
1. นางสาวปวีณา    เพชรสุวรรณ
18 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายสุกนต์ธี    จันทะนู
1. นางอัญชลี    คันทรง
19 โรงเรียนบ้านขุนฝาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงพิมชนก    พรมวงศ์
1. นางวนิดา    ทาจ๋อย
20 โรงเรียนวัดคุ้งยาง เมืองฝาง 1. เด็กชายอำพล    มณีขาว
1. นางปณิชานา    แปงการิยา
21 โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    คำสอน
1. นายกฤษดา    มีปิ่น
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายรณกร    คำสวน
1. นางสมคิด    คงพูล
23 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กชายปริญญา    เขียวชื่น
1. นายเสกสรร    น้อยยอด
24 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายสิรภพ    แก่งอินทร์
1. นายสุพจน์    แห้วเพ็ชร
25 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ ดารารัศมี 1. เด็กชายเอกสิทธิ์    พรหมมาสระ
1. นางสาวศิริมนต์    คำสอน
26 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายเป็นสิริ    ยากองโค
1. นางสาวชมนาด    กันภัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................