งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงสุนันทา    ศูนย์กลาง
1. นายศุภชัย    สิงห์โต
2 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงศิรินภา    เที่ยงเต็ม
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ฉัตรธง
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กชายจักรพงศ์    ยอดทอง
1. นายภูมน    ทองพิมพ์
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงวาสนา    เยบ้านไร่
1. นางสาวทัศนีย์    กาดีวงค์
5 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายศุภชัย    คำไวย์
1. นายอนุสรณ์    พรมน้ำอ้าง
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์    อินทะเรืองรุ่ง
1. นางสาวกัญญารัตน์    ขอบคุณ
7 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กชายธนพงศ์    ฝักฝ่าย
1. นางกมลวรรณ    อ่อนกลั่น
8 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    เงินหล้า
1. นายบรรยงค์    ภูมิอรัญ
9 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงกมลชนก    จำปาทอง
1. นายมานพ    จันทะคุณ
10 โรงเรียนบ้านขุนฝาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    แสงแท้
1. นางวนิดา    ทาจ๋อย
11 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กชายนรินทร์    สีป่าคาย
1. นางสาวพายุ    ใจหล้า
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวรินยุพา    ทองอู๋
1. นางสาวศศิวิมล    เหล็กสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................