งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวีรพงศ์    พัวะจุมพล
2. เด็กหญิงนธิตา    สีมา
1. นางฉวีวรรณ    สิงห์สถิตย์
2. นางนิรัญญา    เครือฟั่น
2 โรงเรียนบ้านท่าอวน ตรอน2 1. เด็กชายสุนทร    ภูสิงห์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินทิม
1. นางพัชรา    ศิวานนท์
2. นายวัฒนา    เชื้อน่วม
3 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    โคกศรี
2. เด็กหญิงพราวรวี    ดวงจรัส
1. นางดาวิน    ชอบธรรม
2. นางสาววิชุดา    บุญเสือ
4 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายพรประสิทธิ์    ติอินทร์
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สิงห์พุ้ย
1. นางสาวจิราวรรณ    จันทร์วิลัย
2. นางสาวอริศรา    มีกันหา
5 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กชายอนุชา    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงลริตา    ดวงตาน้อย
1. นางกนิษฐา    ท่ากระเบา
2. นายนธี    มโนวงษ์
6 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายภูษิต    บุญเพ็ชร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    มาใกล้
1. นายจตุพร    เที่ยงบูทวี
2. นางสาววารุณี    อยู่ยืน
7 โรงเรียนบ้านขุนฝาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายธนากร    แสนเกียง
2. เด็กหญิงอรนุช    เอี่ยมงิ้วงาม
1. นางสาวอัมพร    ร่าเริง
8 โรงเรียนวัดคุ้งยาง เมืองฝาง 1. เด็กชายวีรภัทร    คำเหลือง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ก้อนจา
1. นางปณิชานา    แปงการิยา
9 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายวรัญญู    ศรีจันฮด
2. เด็กหญิงเนตรนภา    มูลหล้า
1. นางสาวกรรณิการ์    ดีมูล
2. นางสุลลิตา    แก้วสะอาด
10 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กชายภัทรกร    คงอาสา
2. เด็กหญิงกมล    ลาเกี้ยว
1. นางสาวประภัสสร    ฮีมินกูล
2. นางสาววาสนา    อู่แสนขัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................