งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 014
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายวรวัฒน์    คำภา
2. เด็กชายวีรัตน์    ร่ามแก้ว
3. เด็กชายกิตติพงษ์    อินยา
4. เด็กชายชวินรัฐ    แก้วสิน
5. เด็กชายปุณยวัจน์    กันหา
1. นางสาวนิฤมล    ดาสี
2. นายสุริยะ    บัวสุข
2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายดุลยฉัตร    อุ่นมาก
2. เด็กหญิงภาวิกา    เทศบ้านเกาะ
3. เด็กชายกิตติพศ    ปัญญา
4. เด็กหญิงสุภาวดี    แสนศร๊แก้ว
5. เด็กหญิงปรารถนา    ดุลยมา
1. นางจันทนา    พูลประดิษฐ์
2. นายปิยะชัย    เขียนทอง
3 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    จันทร์เล็ก
2. เด็กชายวรสิทธิ์    แสนเขียว
3. เด็กหญิงทักษอร    สิทธิสมบูรณ์
4. เด็กหญิงฐิติมน    ทองมีศรี
5. เด็กหญิงพลอยชมภู    เชียงสน
1. นางศิริรัตน์    ถมยา
2. นางสาวอรทัย    ใจเยือกเย็น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................