งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงออมทรัพย์    ทิมศรี
2. เด็กหญิงกิรณา    ทิงิ้วงาม
3. เด็กหญิงปริยากร    ลิขิตปรีชากุล
4. เด็กหญิงสุชาวดี    อ้นทุ่งยั้ง
5. เด็กหญิงนิธิชา    คำมงคล
1. นางสาวกนกศิลป์    สังข์ไทย
2. นางสาวอรชา    จิตรำพึง
2 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กหญิงญาณิศา    สุภาสอน
2. เด็กหญิงลักษิกา    ศิริสุภา
3. เด็กหญิงณัฎฐเรศ    ยานนาวา
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เพ็ชรชาย
5. เด็กหญิงณัฎฐนิช    นาคเกตุ
1. นายณัฐกิจ    ขำฉา
2. นางสาวแสงทวี    ชิดโคกกรวด
3 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    จวนอาจ
2. เด็กหญิงเอื้อมขวัญ    มาผิว
3. เด็กหญิงวิภาวี    ตายศ
4. เด็กหญิงพิธิภา    งอกไม้
5. เด็กชายธนสิทธิ์    วัฒนา
1. นางจันจีฬา    จวนอาจ
2. นางพิมพ์ใจ    สอนราช
4 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์    อยู่ดี
2. เด็กชายเทพพิทักษ์    คงมี
3. เด็กหญิงชุตินันท์    เอี่ยมอ่อน
4. เด็กหญิงชนัญธิดา    แก้วสี
5. เด็กหญิงอภิสรา    ยาท้วม
1. นางชาลิสา    คงมี
2. นางสมพิศ    แช่มช้อย
5 โรงเรียนวัดห้องสูง ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายปรเมทธ์    ม่วงวงษ์
2. เด็กหญิงนิชนิภา    บุญมา
3. เด็กหญิงกรรณิกา    ชัยหวัง
4. เด็กหญิงชลธิชา    พรมน้ำทรัพย์
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ    กุลพรม
1. นางปราณี    แจ่มใส
2. นางลำพอง    เกิดโมลี
6 โรงเรียนด่านแม่คำมัน พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงนิศาชล    สีนาคใส
2. เด็กหญิงสายธาร    นาคบัว
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    ศรีตาล
4. เด็กหญิงกรณิการ์    เลิศจันทร์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ชาบาง
1. นางรำพึง    อ่อนอุระ
7 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงวรัญญา    ภู่เกลี้ยง
2. เด็กหญิงพิชาดา    บุญมา
3. เด็กหญิงมณีวรรณ    สารีเกิด
4. เด็กหญิงปภัสสร    พรมมิ
5. เด็กหญิงปารมี    ภู่เกลี้ยง
1. นางลำพันธ์    ใจแน่น
2. นางอัมพร    สุริยะมณี
8 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    มั่นคง
2. เด็กหญิงขวัญกมล    ขำหรุ่น
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    จิ๋วเข็ม
4. เด็กหญิงอภิญญา    โมมี
5. เด็กหญิงธนพร    โฉมชัย
1. นายฐิติวัฒน์    นิ่มเนียม
2. นางมันทนี    แก้วพันยู
9 โรงเรียนวัดโรงม้า พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายนิธิ    อินทร
2. เด็กหญิงปัทมา    เสือคล้าย
3. เด็กหญิงกัญญา    ม่วงแกม
4. เด็กหญิงธัญพิชชา    แขมภูเขียว
5. เด็กหญิงสิตราพร    สันติสุทธิ์
1. นางสาวปุณยนุช    พลอยสีสังข์
2. นางรัฐมา    จาดศรี
10 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    แสนวิใจ
2. เด็กหญิงอภิชญา    แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ชาญกลาง
4. เด็กหญิงพัทธนันท์    ทับอิ่ม
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สีตื้อ
1. นางกนิษฐา    ท่ากระเบา
2. นางสาววันจันทร์    ชัยบำรุง
11 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงจิรัตฐิกาล    เหล็กสิงห์
2. เด็กหญิงอนันตญา    เหล็กสิงห์
3. เด็กหญิงนริศรา    ทั่งคำ
4. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์    อินอิว
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    เหล็กสิงห์
1. นางจารุวรรณ    กิ่งแก้ว
2. นางสาวแสงระวี    แสงเดช
12 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงญานิสา    เหล็กแจ้ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    แผ้วเกษม
3. เด็กหญิงชัญญานุช    ทับทิม
4. เด็กหญิงญาณิศา    เหล็กแจ้ง
5. เด็กหญิงจันทกร    เอื้อเฟื้อ
1. นางกัณทิมา    เลี้ยงวงษ์
13 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงวรกาญจน์    ลอยทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา    ทรงพระทัย
3. เด็กหญิงยุคลพรรณ    เพ็ญศรี
4. เด็กหญิงอังสุมา    มั่งละมูล
5. เด็กหญิงวิชญาดา    เวียงทอง
1. นางลาวัลย์    ชื่นบาน
2. นางสาวสุภาพร    พิใจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................