งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพาณิภัค    หมื่นเครื่อง
2. เด็กหญิงอภิชญา    พุกรอด
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เทียมสมบรูณ์
4. เด็กหญิงณัชชา    ธีรสุนทรานันท์
5. เด็กหญิงนฤดี    พวงห้อย
1. นางสาวกนกศิลป์    สังข์ไทย
2. นางอรชา    จิตรำพึง
2 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กชายชินวัตร    มณีโชติ
2. เด็กชายเนตรดาว    โม้แหยม
3. เด็กหญิงพุฒธิพร    สีระสา
4. เด็กชายพัชญะดล    บุตรทอง
5. เด็กชายกฤษฎา    แสงนิล
1. นายธนากร    มีเทียม
2. นายมัณฑนภัทร    ขุนจ้อน
3 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    คำจีน
2. เด็กหญิงนรีกานต์    ยาท้วม
3. เด็กหญิงนันทิชา    แสนสุพรรณ
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์    หมื่นภูธร
5. เด็กหญิงนารีทิพย์    คำมิ่ง
1. นางจันทนา    บุตรดา
2. นางชาลิสา    คงมี
4 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ฉัตรธง
2. เด็กหญิงนภัสสร    ไชยะเกิด
3. เด็กหญิงพรหมรพี    โทนแจ้ง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร    จอยทอง
5. เด็กชายวุฒิชัย    พระกำเนิด
1. นางนารีรัตน์    โทนแจ้ง
2. นางลัฐิกา    ผาบไชย
5 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงวริยา    พึ่งสาย
2. เด็กหญิง นวพรรณ    โฉมชัย
3. เด็กหญิงศลิษา    ตามประวัติ
4. เด็กหญิง จุฑามาศ    เที่ยงอบ
5. เด็กหญิงพัชรีพร    โพธิ์สาตร์
1. นายฐิติวัฒน์    นิ่มเนียม
2. นางมันทนี    แก้วพันยู
6 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายสรรวัชญ์    ครุฑมั่น
2. เด็กชายธนบูรณ์    สุขเกษม
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    จินะฟั่น
4. เด็กหญิงภควดี    มหายศนันท์
5. เด็กหญิงสุพัชญา    กริบทอง
1. นายชัยมงคล    มั่งคั่ง
2. นางอมรรัตน์    นามเนียม
7 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงนฤนาฏ    ทองเพียร
2. เด็กหญิงเบญญาภา    วงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี    ศรีวงษา
4. เด็กหญิงเนตรนภา    ตันเต็ม
5. เด็กหญิงน้ำฝน    ศรีจันทร์แก้ว
1. นางกนิษฐา    ท่ากระเบา
2. นางพูลสิรี    ศรีทองอ่อน
8 โรงเรียนประชาชนอุทิศ ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงธนพร    ผ่องใส
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ยสมาดี
3. เด็กหญิงธัญมาศ    สายน้ำเย็น
4. เด็กหญิงอารดา    ท้องล้วน
5. เด็กหญิงจิรนันท์    เข็มเพ็ชร
1. นางทิพย์วรรณ    นิมิศิลป์
2. นางปรียา    จันทร์เจ๊ก
9 โรงเรียนวัดคลองนาพง เมืองฝาง 1. เด็กชายทิวัฒน์    บัวทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    เกตุวัง
3. เด็กชายถิรนัย    สมชัย
4. เด็กหญิงบงกช    แก้วจ้อน
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    กล่ำทอง
1. นางสาวนฤภร    รัตนสมบูรณ์
2. นางนุษรี    ไทยกล้า
10 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เขียวดี
2. เด็กหญิงปาลิตา    พุ่มเทียน
3. เด็กหญิงพรอัมภา    คุ้มกลาง
4. เด็กหญิงพัชรเฟื่อง    แก้วร่วมวงศ์
5. เด็กหญิงวรรณวิษา    ภู่ผิว
1. นางกนิฏฐา    พลอยเล็ก
2. นางสาวแสงระวี    แสงเดช
11 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงปาริชาต    ดีนุ้ย
2. เด็กหญิงกฤติญาดา    แก้วแดง
3. เด็กหญิงนิชดา    มีพู
4. เด็กหญิงเจนจิรา    เพ็ชรภู่
5. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย    สดชื่น
1. นายทศพร    ตุ้ยเล็ก
2. นายสาวิตร    เกิดเจริญ
12 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์    บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์    พุ่มดี
3. เด็กหญิงปริญญา    พาสี
4. เด็กหญิงรัชดาพร    พยัคน้อย
5. เด็กหญิงติชิลา    พินทอง
1. นางกัณฐมณี    เลี้ยงวงษ์
13 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    เจ้าทรัพย์
2. เด็กหญิงนภัสสร    บุญโท
3. เด็กหญิงอพิชญา    ดีท่า
4. เด็กหญิงชัญญานุช    ลิ้มเจริญ
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์    ทองศิริ
1. นางกิรณา    ศรีพยอม
2. นางสาวมณีวรรณ    เรืองเดช
14 โรงเรียนบ้านกองโค พิชัยสงคราม 1. เด็กชายวรวัฒน์    มานัส
2. เด็กชายกรรณชัย    ธัญญเจริญ
3. เด็กชายปราบดา    ไตต่อผล
4. เด็กชายจิรวัฒน์    เพ็งแจ่ม
5. เด็กชายณัฐพล    บุญชู
1. นางวาสนา    ฐิตะวรรณ
2. นางเสาวนีย์    ปานเกิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................