งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา    แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงพิชญาภา    เผือกจินะ
3. เด็กหญิงสิริพร    ศิริเจริญ
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์    กิตติขจร
5. เด็กหญิงวราภรณ์    อิ่มเอิบ
1. นายยุพิน    กันยะมี
2. นางอรัญญา    ขำวีระ
2 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงหทัยชนก    อารีเอื้อ
2. เด็กหญิงกันธิชา    เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงวรรณนิชา    เดวงษ์
4. เด็กหญิงณีรนุช    กังบุญมา
5. เด็กหญิงอริสา    ทับกลัด
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
2. นางพรทิพย์    หาญวัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................