งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าอวน ตรอน2 1. เด็กหญิงนพวรรณ    บุญกิจ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    ปีลา
3. เด็กหญิงชลดา    โชติสุข
4. เด็กหญิงนันทวรรณ    วัจนะ
5. เด็กหญิงเฉี่ยวหมิง    เซียง
1. นางสาวชุติมา    อยู่จุ้ย
2. นายวัฒนา    เชื้อน่วม
2 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงพรจิรา    บุญช่วย
2. เด็กชายธนวัฒน์    เทศเอม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    เมืองลาด
4. เด็กชายคิมหันต์    วารินทร์
5. เด็กชายนัทธพงศ์    คล้ายเพ็ชร
1. นางลัฐิกา    ผาบไชย
2. นางเดือนกวี    ทองก้อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................