งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศุภวีร์    พันธ์แตงไทย
2. เด็กหญิงสุภัชญา    เนียมสอาด
3. เด็กหญิงวรรธนพร    คำไทย
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ชูแสง
5. เด็กชายกมัยธร    หอมบุปผา
1. นางสาวปริชญา    นารินทอง
2. นายวันเฉลิม    สีมา
2 โรงเรียนบ้านท่าอวน ตรอน2 1. เด็กชายกิตชฎา    คำมะรัก
2. เด็กชายนรงฤทธิ์    มณีพันธ์
3. เด็กชายพลรบ    ศรีสุข
4. เด็กหญิงพรรณปพร    ปีลา
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชาญพินิจ
1. นางสาวจิราวรรณ    รุ่งทอง
2. นายวีระพล    ผาผึ้ง
3 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    จุ่นเขียว
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ก้อนคำ
3. เด็กหญิงอนันตยา    สิงห์อ้าย
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    ม่วงอ่วม
5. เด็กหญิงศศิภา    แสงภักดี
1. นางปรานอม    โตงิ้ว
2. นางสุกัญญา    ไทยปิยะ
4 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายศุภวิชญ์    กล่อมกำเนิด
2. เด็กชายพลวัฒน์    บัวขาว
3. เด็กชายนนทกร    มาอินทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    วงษ์ไทย
5. เด็กชายวีรภาพ    บุญเป้า
1. นางสาวพรพรรณ    สอนศรี
2. นางสุภารัตน์    กัดมั่น
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ดีลิ
2. เด็กหญิงสุนิตา    เกตุชาติ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี    อินสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิรดา    แพงมา
5. เด็กหญิงอนันตญา    คำสวน
1. นางกฤษณา    กำปนาท
2. นางสมคิด    คงพูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................