งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงมนฑกาญจน์    สงวนทรัพย์
2. เด็กชายสุรชัย    คล้ายยิ่ง
3. เด็กหญิงพิชามญย์    มั่นต่อ
4. เด็กหญิงนงนภัส    แสนตา
5. เด็กหญิงขวัญทิพย์    วงษ์หวาด
1. นางชิดาพร    อินใจ
2. นายสุภาพ    เชียงรอด
2 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ไตรภาคี 1. เด็กชายวรฤทธิ์    อินทร์เมือง
2. เด็กชายพงศกร    บุญการณ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    คำแสน
4. เด็กหญิงเบญจมาพร    ลื้อแก้ว
5. เด็กชายสกลเดช    แก้วคำสอน
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ    นาคมี
2. นางวาสนา    ขีดขิน
3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายชนะวรรณ    เพชรชัยวงค์
2. เด็กหญิงภัสสมล    ครุฑผาสุข
3. เด็กหญิงฐิดาภรณ์    บุตรสันเที๊ยะ
4. เด็กหญิงกรกนก    ร่องลอย
5. เด็กชายจุฑพล    ปาคำมูล
1. นายชัชวาลย์    บุตรทอง
2. นายนพพร    ศิวานนท์
4 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายศิวกร    ภู่ห้อย
2. เด็กชายรัฐภูมิ    มีนาค
3. เด็กชายจิรายุทธ    นากัน
4. เด็กหญิงสุพัชชา    หวังดี
5. เด็กหญิงภัทสร    มีศรี
1. นางสาวชุติมา    สังทรัพย์
2. นายแสนคม    เหล่าเนตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................