งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายพรศักดา    คำภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    โพธิกุล
3. เด็กชายชำนาญ    หนึ่งสวรรค์
4. เด็กชายอมรเทพ    โต๊ะวานิช
5. เด็กหญิงภัทรวดี    ขันเงิน
6. เด็กหญิงชาลิสา    แข็งการ
7. เด็กหญิงเกศรา    ธูปโชติ
8. เด็กหญิงธนัดภรณ์    ขันเงิน
9. เด็กหญิงสุนิสา    ผาผึ้ง
10. เด็กหญิงสุจิรา    ผาผึ้ง
11. เด็กชายอลงกรณ์    อินอ่อน
12. เด็กชายกรรชัย    พะยงค์น้อย
13. เด็กหญิงรญาพร    มีเถื่อน
14. เด็กหญิงดวงพร    ร่ามแก้ว
15. เด็กชายวรวัส    โลหินา
16. เด็กหญิงลักษิกา    แหนมไทย
17. เด็กหญิงนิลจามาพร    แก้วยิ่ง
18. เด็กชายณัฐดนัย    ตระกลศักดา
19. เด็กชายธนดล    เพกประโคน
20. เด็กชายอธิป    คำน้อย
1. นางสาวชนัญญา    กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์    แก้วไพร
3. นายศราวุฒิ    มียา
4. นางสมใจ    ยาป่าคาย
5. นางสวรรค์    กองแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................