งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัจฉริยา    สรงสุวรรณ
1. นางสาวอำพา    สอนเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    พรมแก้ว
1. นางอาริษา    มาทำมา
3 โรงเรียนบ้านท่าอวน ตรอน2 1. เด็กหญิงไอรดา    อยู่จุ้ย
1. นางสาวชุติมา    อยู่จุ้ย
4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงภูญอ    ยาน้อย
1. นางลัดดาวัลย์    พาจันทร์
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงทัศภรณ์    เพชร์ศรี
1. นางปรียานันท์    ถุงเงิน
6 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงสุปราณี    สมิงนรา
1. นางสมพิศ    แช่มช้อย
7 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงแพรวา    แหลมหลัก
1. นางนารีรัตน์    โทนแจ้ง
8 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงจรณินทร์    ก้อนกลีบ
1. นางสาวฐิติชญา    ทองอยู่
9 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงฌิชชากานต์    มีปิ่น
1. นางสาวอรปรียา    วิชาเงิน
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ผาทอง
1. นางสาวประภาพร    วิชญศาสตรา
11 โรงเรียนชายเขาวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงพลอยปภัสร์    ดีปัญญา
1. นางเรณู    อินมา
12 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงภัทรพร    เรืองสุข
1. นางสาวแสงระวี    แสงเดช
13 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายธนพนธ์    พูลศรี
1. นางสาวภัทรสุดา    จันทร์ทอง
14 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายภานุวัฒน์    มากล้น
1. นางสาวมณีวรรณ    เรืองเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................