งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพาขวัญ    สมบัติ
1. นางสาวกิตติยา    แกมนิล
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กชายศราวุฒิ    พูลหน่าย
1. นางมลฑา    บัวทอง
3 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กหญิงทิพานัน    หอมเย็น
1. นายสกลกริต    วรรณสวาท
4 โรงเรียนบ้านท่าอวน ตรอน2 1. เด็กหญิงธิภาภรณ์    เกิดแก้ว
1. นางสาวชุติมา    อยู่จุ้ย
5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายณัฐธิดา    เชิญชม
1. นางสาวชุติพร    อยู่เจริญ
6 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำมี
1. นางสาวพรนภัส    บุญคำ
7 โรงเรียนบ้านวังโป่ง เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพรนิภา    ถามั่งมี
1. นางณิชกมล    ชูชื่น
8 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    คำยวง
1. นางสายฝน    อุปหล้า
9 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันทะพันธ์
1. นางชาลิสา    คงมี
10 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงพรหมรพี    โทนแจ้ง
1. นางนารีรัตน์    โทนแจ้ง
11 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายธนาติภู    จีนหน่อ
1. นางวรพรรณ    เที่ยงบูทวี
12 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงอาภัสรา    เก่าด่านจาก
1. นางสาวปัญญาพร    แสงซิว
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงนิรชร    ทรัพย์เมือง
1. นางสาวประภาพร    วิชญศาสตรา
14 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสสร    คำเทศ
1. นางอัมพร    พันธุ์พิศาลสหกิจ
15 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงลิลนีย์    ทองดี
1. นางสิริบูรณ์    ใฝ่ใจ
16 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เขียวดี
1. นางสาวแสงระวี    แสงเดช
17 โรงเรียนบ้านขอม พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายสุทินันท์    สนแย้ม
1. นายสวงษ์    บุญมา
18 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายณัฐชนน    แย้มชื่น
1. นางสาวมณีวรรณ    เรืองเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................