งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวิศรุต    สิขัณฑกนาค
1. นางยุพิน    กันยะมี
2 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงอุไร    แท่นทอง
1. นางสาวดารารัตน์    พระวงษ์วัน
3 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กชายธีรภัทร    มีเจิญ
1. นางจุรีย์    ชัยวงศ์
4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงพิชาดา    คำเงิน
1. นางสวรรค์    กองแก้ว
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แก้วยอด
1. นางพรทิพย์    หาญวัฒนา
6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงพัชลักษณ์    ปานเพ็ง
1. นางจันทนา    พูลประดิษฐ์
7 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. นายกิตติภพ    สว่างพื้น
1. นายธวัชชัย    มนตรีธีรนันท์
8 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กชายศุกลภัทร    บุญธูป
1. นางเชาวนี    อานุภาพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................