งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชโยดม    ยศบุตร
2. เด็กชายธนธัช    อยู่อิ่ม
1. นางสาวกนกพร    เผ่าพวง
2. นางภัทร์ชลิกา    น้อยศิริ
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกันทรากร    สมสะอาด
2. เด็กชายนิธิกร    นาคแก้ว
1. นางนิพัทธา    นาคมี
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์    เกตุทิม
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงฉัตราพร    เกียรทอง
2. เด็กหญิงสุวนันท์    ลำใย
1. นางสาวชมชื่น    ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ    เชื้อน่วม
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายปุณณัตถ์    พรมมาศ
2. เด็กชายอภิวัฒน์    ปิ่นตาร่องกาศ
1. นางสาวนันทิชา    แก้วจ้อน
2. นางสาวรัสมิ์ธิตา    โยธหะลักษณ์
5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายทีปกรณ์    น่วมทะนะ
2. เด็กชายกฤษณะ    เจริญรัมย์
1. นายวทัญญู    เทพทองคำ
2. นางสาวสุธิมา    ทรกัณฑ์
6 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    พรมอยู่
2. เด็กหญิงกุลิสรา    เปี่ยมประชา
1. นางดาวเรือง    มาลา
2. นางภาวิไล    ผ่องใส
7 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ค้ำชู
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    รัตนสากล
1. นางสาวทิพย์วรรณ    จอยสีทอง
2. นางสาวปาริชาติ    โตเทียน
8 โรงเรียนบ้านขอม พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    บุญเสือ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    บุญมา
1. นางสาวณิชกมล    เนื้อนุ้ย
2. นายสัญชัย    บุญเสือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................