งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคุณานนท์    ดำเนินยุทธ
2. เด็กชายกชพร    ณรงค์ศรี
1. นางสาวอำพา    สอนเพ็ง
2. นางสาวอุษาวดี    อ่อนมี
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนากร    เถื่อนรอด
2. เด็กหญิงณิศาภักดิ์    ศักดิ์สวัสดิ์
1. นางฉวีวรรณ    สิงห์สถิตย์
2. นางปราณี    ขาวนวล
3 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ตรอน1 1. เด็กชายณัฐนันท์    ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงตรีรัตน์    เลิศพันธ์
1. นางมยุรี    ตรีพุฒ
2. นางสุนีย์    ธิช่างทอง
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กชายณัฐภัทร    เงินจันทร์
2. เด็กหญิงปวฎา    เกตุสุวรรณ
1. นางสายสุนีย์    เมืองบุญมา
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายธนกฤต    ธีระแนว
2. เด็กหญิงอาทิตยา    วังนิล
1. นางวรรณาภรณ์    สาขา
6 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายหฤษฏ์    ฟ้าฟื้น
2. เด็กหญิงนลิตตา    สุจิตร
1. นางลัดดาวัลย์    พาจันทร์
2. นางสวรรค์    กองแก้ว
7 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายชยธร    ถมปัทม์
2. เด็กหญิงพณิดา    แก้วแสนตอ
1. นางปรียานันท์    ถุงเงิน
2. นางสายฝน    อุปหล้า
8 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กชายสายไหม    จันทา
2. เด็กหญิงสุภัชชา    แก้วจรูญ
1. นางสาวขนิษฐา    ไทยประยูร
2. นางสาวสตรีรัตน์    ตั้งมีลาภ
9 โรงเรียนวัดดอนสัก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพรรณสา    บุญทวี
2. เด็กชายอาณัติ    แก้วกูล
1. นางฉลาด    สังเวียนวงศ์
2. นางสาววันเฉลิม    วงษ์เงิน
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายนภัสกร    สอนอิน
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์    สุขมูล
1. นายบุญชุม    มีรัตน์
2. นางพรธนา    มุ้งทอง
11 โรงเรียนภราดานุสรณ์ เอกชน 1. เด็กหญิงชุติกาญน์    ชอบธรรม
2. เด็กชายพีรัชชัย    ศรีแก้ว
1. นางวรรณภา    ศรีแก้ว
12 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาล 1. เด็กหญิงสุรีลักษณ์    ทอดเสียง
2. เด็กชายกิตติเดช    เข็มมงคล
1. นางจรินทร์    แก้วหนู
2. นางเนาวรัตน์    อยู่อ้น
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายเหมันต์    ปั้นโต
2. เด็กหญิงวรัชญา    อินรุ่ง
1. นางวรารัตน์    อุ่นใจ
2. นางสาวสกาวเดือน    ติ๊บอาจ
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายทัพไทย    ทิพย์ถา
2. เด็กหญิงวริศรา    สีสด
1. นายธวัชชัย    เดชพรม
2. นางสาวผณินทร์    มาคสิรีรินทร์
15 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายวงศกร    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงรวีพลอย    เพชรมูลคลัง
1. นางศรีวรรณ    ภูนวล
2. นางเตือนใจ    วรรณภักตร์
16 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กชายพงษกร    ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงรัชนก    ก๋าแปง
1. นายกวี    พุฒโต
2. นางพูลสิรี    ศรีทองอ่อน
17 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายภูวดล    เพ็งถา
2. เด็กหญิงชัญญานุช    คงนุ่น
1. นายณัฐเชวง    รักพงษ์
2. นางสุพิศ    สมศักดิ์
18 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงธัญรดา    บุญตั้ง
2. เด็กชายธันย์พศิน    เพียขันทา
1. นางประนอม    หุ่นลำภู
2. นางพร้อมพรรณ    ไกรสุทธินันท์
19 โรงเรียนวัดดอยแก้ว เมืองฝาง 1. เด็กชายณัฐพล    ขวัญเสือ
2. เด็กหญิงวาริดา    กล่ำทอง
1. นายวชิรวิทย์    คัมภีรทัศน์
2. นางสาวสุวิมล    สุโน
20 โรงเรียนบ้านขอม พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายชิษณุสิงห์    บุญเสือ
2. เด็กหญิงจิรธาดา    ครีบเขียว
1. นางสาวธนธรณ์    แป้นพรหม
2. นายสวงษ์    บุญมา
21 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง 1. เด็กชายภาณุพงษ์    พินทอง
2. เด็กหญิงวิภาพร    พุกต่อ
1. นางสาวปิยวรรณ    คล้ายยา
2. นางสุนิสา    ทองสุขแก้ว
22 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายจักรกริช    พรมกำเนิด
2. เด็กหญิงจันทกานต์    ต๊ะพรมมิน
1. นางสาวรสสุคนธ์    พิมเอี่ยม
2. นางสุลลิตา    แก้วสะอาด
23 โรงเรียนบ้านดารา ดารารัศมี 1. เด็กชายธนากร    พุ่มเมฆ
2. เด็กหญิงพิชดารัตน์    เพ็ชรสว่างเกิด
1. นางสาวจิราภรณ์    เพ็ชรสว่างเกิด
2. นางสุมาลี    เภารอด
24 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายธาวิน    เฟื่องเพชร
2. เด็กหญิงศศิภา    โตผล
1. นางสาวกมลพร    เมืองแก้ว
2. นางสาวธนพรพรรณ    ปานทอง
25 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กชายปกรณ์    ศรพรม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    สุขผดุง
1. นางสาวปาริฉัตร    มีจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์    อยู่อ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................