งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายบุญโชค    จันทร์ยวง
2. เด็กหญิงนพรัตน์    อ้นภู
1. นางสาวอุษาวดี    อ่อนมี
2. นางเสาวภาคย์    ณ ร้อยเอ็ด
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจักรรินทร์    เกษแก้ว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    วงษ์โสภา
1. นางปราณี    ขาวนวล
2. นางสาวเพ็ญศิริ    มากละม้าย
3 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กชายวงศกร    ทาศรี
2. เด็กหญิงพรนภา    พานแก้ว
1. นางมลฑา    บัวทอง
2. นางสาวสุดาลักษณ์    บุญตัด
4 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กชายจิณณวัตร    หอมระรื่น
2. เด็กหญิงณัฐกมล    อมฤกษ์
1. นางสาวดารารัตน์    พระวงษ์วัน
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ฉัตรธง
5 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ตรอน2 1. เด็กชายบูรณศักดิ์    เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงอัญญมณี    ทองยัง
1. นายประสิทธิ์    สานต๊ะ
2. นางสาวเอมมิกา    รอดแล้ว
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เชื้อน่วม
2. เด็กหญิงอภิชญา    อยู่จุ้ย
1. นางวรรณาภรณ์    สาขา
7 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายธิติพงษ์    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสุวาธิณี    น้อยคำ
1. นางสมใจ    ยาป่าคาย
2. นางสวรรค์    กองแก้ว
8 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายสุรชาติ    โสภะสาระ
2. เด็กหญิงสุรัสวดี    โสภะสาระ
1. นางปรียานันท์    ถุงเงิน
2. นางสายฝน    อุปหล้า
9 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    เมาชัยสงค์
2. เด็กหญิงสุวรรณ์รัตน์    เพชรดำ
1. นางสาวขนิษฐา    ไทยประยูร
2. นางสาวสตรีรัตน์    ตั้งมีลาภ
10 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายวทัญญู    ยะทา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    เทวี
1. นางสาวจรุงพร    จันตาบุตร
2. นางสาวศุภัคกุล    พรมสุวรรณ
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงศศิภา    จำนงภักดิ์
2. เด็กชายมิตรชัย    สังทรัพย์
1. นายบุญชุม    มีรัตน์
2. นายอโนทัย    สนประเทศ
12 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    สมชัย
2. เด็กหญิงสุชาดา    แสงทั่ง
1. นายประเสริฐ    อินทรัพย์
2. นางอัญชลี    อินทรัพย์
13 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาล 1. เด็กชายพสิษฐ์    ภักดีไทย
2. เด็กหญิงกชกรณ์    โพธิ์คำ
1. นางจรินทร์    แก้วหนู
2. นางเนาวรัตน์    อยู่อ้น
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายอนาวิน    ปั้นโต
2. เด็กหญิงปวัลลักษณ์    วังซ้าย
1. นางวรารัตน์    อุ่นใจ
2. นางสาวสกาวเดือน    ติ๊บอาจ
15 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายธนภัทร    ไปปลอด
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    ม่วงมี
1. นางสาวศศิกร    จันน้ำท่วม
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายปุณณพัฒน์    เทพสุข
2. เด็กหญิงณัฐทิตา    เรือนคำ
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    รักพงษ์
2. นายธวัชชัย    ติสี
17 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายวรรชนะ    วอนสร้อย
2. เด็กหญิงกนกพร    อ่อนคำ
1. นางสาวพรปวีณ์    ทองจันทร์
2. นายศุภวัช    โตวนิชย์
18 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กชายน้ำเหนือ    ปราบทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา    จันทร์หอม
1. นายกวี    พุฒโต
2. นางพูลสิรี    ศรีทองอ่อน
19 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์    นาคหลวง
2. เด็กหญิงณัชชานันท์    เกิดแก้ว
1. นางปราณี    ไพบูลย์วีวัฒนา
2. นางหทัยรัตน์    สาหร่าย
20 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายธนวินต์    หิรัญงาม
2. เด็กหญิงพรธิดา    ศรีรุ่ง
1. นางประนอม    หุ่นลำภู
2. นางพร้อมพรรณ    ไกรสุทธินันท์
21 โรงเรียนวัดดอยแก้ว เมืองฝาง 1. เด็กชายฉัตรพงษ์    ด้วงรอด
2. เด็กหญิงอนัญญา    สุขใจ
1. นายวชิรวิทย์    คัมภีรทัศน์
2. นางสาวสุวิมล    สุโน
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายธนวัฒน์    มุขอิ่ม
2. เด็กหญิงดวงแก้ว    จันทร์กลับ
1. นางกฤษณา    กำปนาท
2. นางปราณี    ทาศรี
23 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กชายเดชาธร    เรืองรุ่ง
2. เด็กหญิงชณัฐปภา    แก้วสกุลณี
1. นางสาวจรีพร    กอนไธสง
24 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงณริสสา    คำท่าปลา
2. เด็กชายภานุวัฒน์    แซ่ลี
1. นายธนวิทย์    พุ่มจีน
2. นางสุลลิตา    แก้วสะอาด
25 โรงเรียนบ้านดารา ดารารัศมี 1. เด็กชายอรรถพล    เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    มีอัฐมั่น
1. นางสาวจิราภรณ์    เพ็ชรสว่างเกิด
2. นางสุมาลี    เภารอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................