งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศิรวิทย์    อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงกิรณา    เพียดสิงห์
1. นางยุพิน    กันยะมี
2. นางอรัญญา    ขำวีระ
2 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กชายพีระพัฒน์    รุ่งบาง
2. เด็กหญิงวาสนา    สีหะวงค์
1. นางวารุณี    พิรอด
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กชายกรกฤต    ชมน้อย
2. เด็กหญิงสุนิษา    บุญมา
1. นายภูมน    ทองพิมพ์
2. นางสายสุนีย์    เมืองบุญมา
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงลลิตา    ทิมาปิง
2. เด็กชายวรันธร    ทิพย์บุญศรี
1. นางสาวทัศนีย์    กาดีวงค์
2. นางสาวสาวิตรี    บุญยพันธ์
5 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายกันตินันท์    อ่อนพุทธา
2. เด็กหญิงอักษราภัค    ใจอาษา
1. นางสาวนิฤมล    ดาสี
2. นางสวรรค์    กองแก้ว
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    สุวรรณ์
2. เด็กหญิงนิติพร    แสนลำพรวน
1. นายปัญญา    เกิดยิ้ม
2. นางพรทิพย์    หาญวัฒนา
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงพรพนิต    วรรณเครือ
2. เด็กชายพงศกร    บุญนัน
1. นายบุญชุม    มีรัตน์
2. นางริสรา    ปั้นคุ่ย
8 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    โพธิ์เนตร
2. เด็กหญิงวรัชยา    ทีปะปาล
1. นายธวัชชัย    มนตรีธีรนันท์
2. นางเอมอร    อ่อนวัง
9 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายนำโชค    ไมตรีจิต
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    คำเหม็ง
1. นางพัชรี    ปัญชะนะ
10 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์    จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอุมากร    จันสอน
1. นางสาวนงคราญ    กันธิยา
2. นายสุบิน    บางใจ
11 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายธนะพัฒน์    แก้วพวงใหม่
2. เด็กหญิงนันนภัทร    แพเกิด
1. นางประเมิน    คำเพ็ง
2. นางรัตนา    เหล็กคำ
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายวิทยา    สุวรรณเพ็ง
2. เด็กหญิงอริสรา    จันทร์น้ำคบ
1. นางสาวปวีณา    มั่งเรือง
2. นางสาวสุธิดา    นิคมขำ
13 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กชายพีระพงษ์    รสโฉม
2. เด็กหญิงพัธนันท์    สุขมูล
1. นางจมาพร    โตลำดับ
14 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายจิรโชติ    ทองคำ
2. เด็กหญิงศศินิภา    พุฒนันท์
1. นางสาวณัฏฐณิจชา    พวงศรี
2. นางเบญรัตน์    ครุฑผาสุข
15 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายอดิศักดิ์    คงนวม
2. เด็กหญิงชลลดา    มิ่งเหล็ก
1. นางสาวพรพิมล    คล้ายคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................