งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงศิริภรณ์    สินรวม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    ปุนปัน
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    พรมอินทร์
4. เด็กหญิงณัฎธิญา    ใคร้คง
5. เด็กหญิงมณีนิล    มีเรือง
6. เด็กหญิงโชติกา    ปิ่นดอกแก้ว
7. เด็กหญิงทิพยา    แก้วแจ้
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสงแก้ว
9. เด็กหญิงวชิรวดี    เพ็งเปิ้น
10. เด็กหญิงปาริชาติ    เป้าสุวรรณ
1. นางสาวฐิติพร    มีเหลือ
2. นางยุพิน    กันยะมี
3. นางอรัญญา    ขำวีระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................