งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 017
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัชพงศ์    เผือกทิม
2. เด็กชายปรเมษ    อ่องอ้น
1. นางสาวรัตติกาล    เจริญอินทร์
2. นายเอกพันธ์    อิ่มเอิบ
2 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กชายนวรินทร์    มั่นทับ
2. เด็กชายณัฐภัทร    โสคำ
1. นายคงเดช    จันทร์ศรีงาม
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายสร้างสรรค์    จำปา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุจาจริง
1. นางสาวชมชื่น    ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ    เชื้อน่วม
4 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายอดิเรก    เอี่ยมเจริญ
2. เด็กชายสามารถ    เที่ยงพันธ์
1. นางสาวจารุวรรณ    รินฤทธิ์
2. นางสาววิมลา    ดีแท้
5 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กชายปรวิทย์    วาริสสอน
2. เด็กชายธรรมรักษ์    บริรักษ์
1. นายธีรภัทร์    บุญพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................