งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกนุช    จันดา
2. เด็กหญิงตรีทิพย์นภา    กำ่ผ่อง
3. เด็กหญิงนฤมล    แก้วเพชนสุวรรณ
1. นางสาวจรุงพร    จันตาบุตร
2. นางสาวสุภัคกุล    พรมสุวรรณ
2 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายธนวัฒน์    คำบุญเรือง
2. เด็กหญิงนฐมณ    แก้วสุริบูรณ์
3. เด็กหญิงธัญพิมล    พลอยศรี
1. นายกษิดิษ    เกี๋ยงคำ
2. นายจักรพันธ์    เชื้อชัยนาท
3 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงกมลชนก    สังวาลย์
2. เด็กหญิงเบญชญา    เงินจันทร์
3. เด็กหญิงกฤติยา    บุญธูป
1. นายมานพ    โหมดพันธ์
2. นางสุภารัตน์    กัดมั่น
4 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงญาณิศา    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา    แผลงศร
3. เด็กหญิงปภาดา    ไตรแก้ว
1. นายวุฒิไกร    มั่นเหมาะ
2. นางสาวสุชาริณี    แก้วอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................