งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กชายธารเทพ    ศรีสุธรรม
2. เด็กชายกิตตินันท์    ต๊ะบ้านไร่
1. นางกาญจนา    อภัยภักดี
2. นายรุ่งเรือง    อ้อสถิตย์
2 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายพนธกร    ต่อมใจ
2. เด็กชายวรวัฒน์    ขันเงิน
1. นางสาวชนัญญา    กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์    แก้วไพร
3 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายณัฐพล    พรมวัตร
2. เด็กชายธนวรกฤต    ยาป่าคาย
1. นายรุ่งโรจน์    อยู่บาง
2. นางสาวเบญจมาศ    โตนแห่ว
4 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ่อทอง 1. เด็กชายนัทธวัฒน์    ทับท่าช้าง
2. เด็กชายนนทกร    ขอบปี
1. นายดัสกร    ปั่นปอ
2. นายธีรวุฒิ    จุลฑะการ
5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงชลธิชา    แสนสงคราม
2. เด็กหญิงปณิดา    แสงสุข
1. นายภูรานนท์    เขียวคำ
2. นายโกวิทย์    ดีมูล
6 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายชนะชัย    สุขยิ่ง
2. เด็กชายไกรรัตน์    ป๊อกหลง
1. นางนาตยา    เกตุวงศ์
2. นายวทัญญู    เทพทองคำ
7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายกฤษดา    วิชาทร
2. เด็กชายเศาร์ปราชญ์    บุญกนิษฐ
1. นายธงชัย    ถาดี
8 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กชายพีรภัทร    เชื้ออ่ำ
2. เด็กชายพัสกร    โตโสภา
1. นางสาววรรณิภา    มีเกตุ
2. นายสมชาย    ใจภักดี
9 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายอนุวัฒน์    เหล็กนาค
2. เด็กชายณัฐพล    ทับทอง
1. นายเอนก    กาญจนโกมล
10 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม ไตรภาคี 1. เด็กชายคงเกียรติ    กันธิมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สวัสดิ์กงศรี
1. นางจันทร์เพ็ญ    จุ้ยศิริ
2. นางชูศรี    นุชโพธิ์
11 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายวรณัฐ    ทองแก้ว
2. เด็กชายธนพร    อินทร์กา
1. นางสาวพิกุลแก้ว    มาเชียงผา
2. นางสาววิชุรีย์    วิริยานุกูล
12 โรงเรียนวัดคลองนาพง เมืองฝาง 1. เด็กชายศรายุทธ    เย็นพัฒน์
2. เด็กชายชยางกูร    ศรีณรังสรรค์
1. นางสาวนฤภร    รัตนสมบูรณ์
2. นางสาวพัชรา    อยู่แจ่ม
13 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายธีรภัทร์    จันทร์ดำ
2. เด็กชายณภัทร    แซ่ดั่น
1. นางสาววรรณพร    ปู่โต
2. นางสาววิภารัตน์    จันทร์สงคราม
14 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เพ็งคง
2. เด็กชายเจษฎา    รอดเมือง
1. นายทศพร    ตุ้ยเล็ก
2. นายสาวิตร    เกิดเจริญ
15 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายวรทัศน์    อุปรีพร้อม
2. เด็กหญิงรมย์ชลี    เทียนไธสง
1. นางจันทร์จิฬา    ศิริกุล
2. นางสาวผกามาศ    ยอดถา
16 โรงเรียนบ้านดอนโพ พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายณัฐนันท์    เฟื่องเพชร
2. เด็กชายณัฐพงศ์    ศรีสาย
1. นายยุทธศักดิ์    หาดเคลือบ
2. นายเทียนชัย    ลิ้มสกุล
17 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กชายอัศม์เดช    เกตุบัว
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    บัวหลาย
1. นางสาวปาริฉัตร    มีจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์    อยู่อ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................